Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

Ob-1531/14 , Stran 524
Ob-1531/14
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2014-1
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih del, ki omogočajo televizijsko predvajanje in so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa bo odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev. 2. Pomen izrazov V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve. 2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja. 3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom. 4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom. 5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom. 6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis. 7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US). 8. Celostna vizualna podoba oddaje – zaporedje podrobno opisanih sklopov oddaje ter razlaga režiserjevega videnja nastajajočega AV dela (režijska eksplikacija), osnutek scenografije, predvidena grafična podoba, dinamika snemanja in vsi drugi podatki (št. kamer in njihova postavitev, postavitev voditelja in gostov v prostor ter druge specifike in načini podajanja besede v sliki). 3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet razpisa RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del: – sklop 36 oddaj o knjigah, v trajanju po 20 minut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih sredstev je 79.920,00 EUR z vključenim DDV 22%, vsaka oddaja največ do 2.220,00 EUR z vključenim DDV 22%). Dinamična pogovorna oddaja, ki služi k spodbujanju gledalcev k branju ter razvijanju bralne kulture. Oddaja, ki vsak teden prinaša sveže poglede na aktualne knjige, o katerih razmišljajo zanimivi gostje, ki ne prihajajo nujno iz književnih vrst. Oddaja o knjigah s področja humanistike, ki so povod za obravnavanje zanimivih tem in izmenjavo mnenj. Zaželjena je forma z izkušenim voditeljem in najmanj dvema sogovornikoma v posamezi oddaji. Izbor knjig potrdi urednik uredništva oddaj o kulturi. 4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo Posneta in izročena AV dela morajo biti primerna za predvajanje v polni HD ločljivosti 1920 x1080. Ustrezati morajo Tehničnim standardom za sprjem končanih oddaj na FTP strežnik, ki bodo navedeni v prilogi k pogodbi. 5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa Maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 79.920 EUR z vključenim 22% DDV. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – obrazec za kandidiranje na razpisu, – obrazec za navedbo referenc prijavitelja, – obrazec za navedbo vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2011, 2012 in 2013, z navedbo naročnikov posameznega AV dela, – obrazec s seznamom avtorske in izvajalske ekipe, – obrazec za navedbo referenc avtorske in izvajalske ekipe, – obrazec s terminskim načrtom realizacije dela, – izjavo o sprejemanju pogojev razpisa, – izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta, – izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja, – izjavo o predložitvi garancij, – vzorec ocenjevalnega lista in seznam obveznih prilog, ki niso vključene v razpisno dokumentacijo ter navodila za oddajo vloge, – obrazec finančnega predračuna produkcijske cene AV dela, – vzorec pogodbe o odkupu AV dela. Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela ter vsako izjavo in obrazec. 7. Pogoji za sodelovanje na razpisu a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 90/10 – Odl. US) in so pravna ali fizična oseba: – ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed držav, članic EU; – ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa; – v kateri ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajset (25) odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju; – ki po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto. Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka te točke razpisa. b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja. c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, določenim v 4. točki tega razpisa. d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena ter z zakonom, ki ureja medije. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene. 8. Vloga Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z neomejenim številom vlog. Vloga je popolna, če prijavitelj predloži: 1. v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št.1), 2. navedene reference prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 2), 3. seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2011, 2012 in 2013, z navedbo naročnikov posameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 3), 4. obrazec s seznamom avtorske in izvajalske ekipe (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 4), 5. obrazec za navedbo referenc avtorske in izvajalske ekipe (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št.5), 6. terminski načrt realizacije dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 6), 7. izjavo o sprejemanju pogojev razpisa, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 7), 8. izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 8), 9. izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 9), 10. izjavo o predložitvi garancij, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 10), 11. izpolnjen finančni predračun produkcijske cene AV dela, v katerem so ovrednoteni vsi stroški, potrebni za celovito realizacijo dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 11), 12. na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (obvezno oddati na vzorcu pogodbe RTV SLO), 13. dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del, ki na dan prijave na razpis ni staro več kot tri dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES (npr. društva, zavodi)), 14. Predpogodbe s predvidenim režiserjem in voditelji oddaj, z vključeno predračunsko vrednostjo honorarja in predvidenim terminskim načrtom. 15. predstavitev celostne vizualne podobe oddaje, 16. trije predlogi knjig domačih ali tujih avtorjev, ter na podlagi predlogov knjig izbor gostov in izhodišča za pogovor z gosti. Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge. Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo. 9. Razpisni roki Prijavitelji lahko pošljejo vloge do vključno 24. 3. 2014; Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 Ljubljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2014-1. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici. RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo RTV SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki razpisa. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene. 10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih kriterijih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk. Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup. RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev. 11. Izvedba razpisa Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. Na razpisu bo v okviru razpoložljivih sredstev izbrano tisto AV delo, ki bo v postopku izbire ocenjeno najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega AV dela, kolikor posamezna strokovna komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa del. V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje odkupa že zavrnjenega dela ali poveča obseg financiranja odkupa že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi financiranja odkupa. S prijaviteljem izbranega projekta bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelja izbranega AV dela pozove k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bo odzval pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopa od sklenitve pogodbe. Prijavitelj izbranega AV dela mora pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu. Prijavitelj izbranega AV dela je v vseh fazah realizacije AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžen sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvom oddaj o kulturi in službami RTV SLO. Vsaka dokončana faza pri nastajanju AV dela mora biti pisno odobrena s strani pristojnega urednika. Prav tako mora prijavitelj izbranega AV dela RTV SLO pravočasno posredovati vse podatke, ki so potrebni za nemoteno realizacijo ter predvajanje in arhiviranje odkupljenega AV dela. 12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih projektov, morajo biti porabljena v proračunskih letih 2014. Sredstva bodo nakazana prijavitelju izbranega AV dela v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba o odkupu AV dela. 13. Rok za dokončno izročitev izbranega AV dela: prijavitelj izbranega AV dela, s katerim bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu dela, mora prve 4 dele oddati do 30. 5. 2014, celotno AV delo mora biti izročeno najkasneje do 19. 12. 2014. 14. Informacije v zvezi z razpisom Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP, Matejo Smisl, elektronski naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro. Ta javni razpis začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V celoti je objavljen tudi na spletnih straneh RTV SLO: www.rtvslo.si, kjer je objavljena tudi celotna razpisna dokumentacija. V času trajanja razpisa je razpisna dokumentacija vsem zainteresiranim osebam dosegljiva tudi na sedežu RTV SLO.
Radiotelevizija Slovenija

AAA Zlata odličnost