Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

370. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014, stran 1333.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 25. seji dne 11. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2014 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
+--------+---------------------------------------+--------------+
| KONTO |         OPIS         | Proračun leta|
|    |                    |   2014   |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   I.|SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  18.814.140|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  11.328.962|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   9.185.027|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   7.816.955|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   1.049.320|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    318.752|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   2.143.935|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   1.628.915|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     5.780|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    39.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    29.240|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    440.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   1.110.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   1.110.000|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |       –|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       –|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       –|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   6.282.188|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    998.311|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   5.283.877|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |    92.990|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih     |    92.990|
|    |evropskih institucij          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   II.|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  19.695.736|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   4.093.744|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    755.980|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    129.693|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   2.933.131|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    53.970|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    220.970|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   4.546.772|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    39.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |   2.526.619|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    632.682|
|    |organizacijam in ustanovam       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   1.348.471|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  10.749.050|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  10.749.050|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    306.170|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    105.685|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    200.485|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|  III.|PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |   –881.596|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     1.780|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     1.780|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |     1.780|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       –|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       –|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     1.780|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|  VII.|ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   1.406.816|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   1.406.816|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   1.406.816|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|  VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |    527.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    527.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    527.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   IX.|SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |       –|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    879.816|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   XI.|NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    881.596|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|  XII.|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |       –|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
2. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Sredstva, namenjena delovanju krajevnih skupnosti, so namenska sredstva. V primeru rebalansa proračuna ali sprejemanja sklepa občinskega sveta oziroma župana o prerazporejanju sredstev se v sredstva na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti lahko posega le, kolikor je pridobljeno soglasje krajevne skupnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajstni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2012
Idrija, dne 11. februarja 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost