Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5103. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-B)
5104. Zakon o bančništvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZBan-1-UPB5)
5105. Zakon o zavarovalništvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZavar-UPB7)

Drugi akti

5106. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (ReDPROSV25)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5107. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

5108. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
5109. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

USTAVNO SODIŠČE

5110. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5111. Sklep o spremembi Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
5112. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
5113. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic

OBČINE

Bloke

5114. Odlok o spremembah Odloka o vaških odborih
5115. Odlok o razveljavitvi nekaterih določb 5. in 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Cerknica
5116. Pravilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Bloke
5117. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
5118. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke
5119. Sklep o soglasju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – oskrba s pitno vodo
5120. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Braslovče

5121. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2011
5122. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Cankova

5123. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2010
5124. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Ljubljana

5125. Sklep o financiranju političnih strank
5126. Ugotovitveni sklep Mestne volilne komisije, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste

Škocjan

5127. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010

Zavrč

5128. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010

Žirovnica

5129. Obvezna razlaga 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
5130. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

149. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (MPPU)

Ministrstvo za zunanje zadeve

150. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
151. Obvestilo o začetku veljavnosti Izbirnega protokola h Konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja
152. Obvestilo o začetku veljavnosti Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
153. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Slovaške republike o vzajemnem zastopanju diplomatskih predstavništev in konzulatov obeh držav v vizumskih postopkih

Razglasni del

Javni razpisi

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti