Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010

Kazalo

5128. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010, stran 15512.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO), 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) in Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09 in 48/10) je Občinski svet Občine Zavrč na 2. redni seji dne 2. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09 in 48/10) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----+-------------------------+------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN   |  v eurih |
|  |ODHODKOV         |      |
+------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina      | Proračun |
|kontov/Konto/ Podkonto    | leta 2010 |
+----+-------------------------+------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI    |2.143.407,18|
|  |(70+71+72+73+74)     |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |1.291.951,00|
+----+-------------------------+------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI     |1.213.091,00|
+----+-------------------------+------------+
|  |700 Davki na dohodek in |1.125.841,00|
|  |dobiček         |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |703 Davki na premoženje | 53.300,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |704 Domači davki na blago| 33.950,00 |
|  |in storitve       |      |
+----+-------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI    | 78.860,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |710 Udeležba na dobičku | 15.060,00 |
|  |in dohodki od premoženja |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |711 Takse in pristojbine |  750,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |712 Denarne kazni    |  450,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |714 Drugi nedavčni    | 62.600,00 |
|  |prihodki         |      |
+----+-------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI   | 15.000,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |720 Prihodki od prodaje | 15.000,00 |
|  |osnovnih sredstev    |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |722 Prihodki od prodaje |   0,00 |
|  |zemljišč in       |      |
|  |neopredmetenih      |      |
|  |dolgoročnih sredstev   |      |
+----+-------------------------+------------+
|73 |PREJETE DONACIJE     |  700,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |730 Prejete donacije iz |  700,00 |
|  |domačih virov      |      |
+----+-------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI   |835.756,18 |
+----+-------------------------+------------+
|  |740 Transferni prihodki |270.043,00 |
|  |iz drugih javnofinančnih |      |
|  |institucij        |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |741 Prejeta sredstva iz |565.713,18 |
|  |državnega proračuna iz  |      |
|  |sredstev proračuna EU  |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI    |2.400.181,33|
|  |(40+41+42+43)      |      |
+----+-------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI      |556.647,66 |
+----+-------------------------+------------+
|  |400 Plače in drugi    |129.155,00 |
|  |izdatki zaposlenim    |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |401 Prispevki      | 20.440,00 |
|  |delodajalcev za socialno |      |
|  |varnost         |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |402 Izdatki za blago in |380.552,66 |
|  |storitve         |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |403 Plačila domačih   | 1.800,00 |
|  |obresti         |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |409 Rezerve       | 24.700,00 |
+----+-------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI     |480.472,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |410 Subvencije      | 4.900,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |411 Transferi      |278.830,00 |
|  |posameznikom in     |      |
|  |gospodinjstvom      |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |412 Transferi neprofitnim| 51.742,00 |
|  |organizacijam in     |      |
|  |ustanovam        |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |413 Drugi tekoči domači |145.000,00 |
|  |transferi        |      |
+----+-------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI  |1.251.111,67|
+----+-------------------------+------------+
|  |420 Nakup in gradnja   |1.251.111,67|
|  |osnovnih sredstev    |      |
+----+-------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI |111.950,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |431 Investicijski    | 48.450,00 |
|  |transferi pravnim in   |      |
|  |fizičnim osebam, ki niso |      |
|  |proračunski uporabniki  |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |432 Investicijski    | 63.500,00 |
|  |transferi proračunskim  |      |
|  |uporabnikom       |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK|     – |
|  |(PRORAČUNSKI       |256.774,15 |
|  |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) |      |
+----+-------------------------+------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |      |
|  |IN NALOŽB        |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH|     0 |
|  |POSOJIL IN PRODAJA    |      |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|  |(750+751+752)      |      |
+----+-------------------------+------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH  |     0 |
|  |POSOJIL         |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |750 Prejeta vračila danih|     0 |
|  |posojil         |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih |     0 |
|  |deležev         |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN   |     0 |
|  |POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|  |DELEŽEV (440+441)    |      |
+----+-------------------------+------------+
|44 |DANA POSOJILA IN     |     0 |
|  |POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|  |DELEŽEV         |      |
+----+-------------------------+------------+
|440 |Dana posojila      |     0 |
+----+-------------------------+------------+
|441 |Povečanje kapitalskih  |     0 |
|  |deležev in naložb    |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA  |     0 |
|  |POSOJILA IN SPREMEMBE  |      |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|  |– V.)          |      |
+----+-------------------------+------------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA    |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500) |196.000,00 |
+----+-------------------------+------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE       |196.000,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |500 Domače zadolževanje |196.000,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |VIII. ODPLAČILO DOLGA  | 35.470,00 |
+----+-------------------------+------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA     | 35.470,00 |
+----+-------------------------+------------+
|550 |Odplačila domačega dolga | 35.470,00 |
+----+-------------------------+------------+
|  |IX. SPREMEMBA STANJA   |     – |
|  |SREDSTEV NA RAČUNU    | 96.244,15 |
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)|      |
+----+-------------------------+------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE   |160.530,00 |
|  |(VII.-VIII.)       |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE  |256.774,15 |
|  |(VI.+X.-IX.)       |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |XII. STANJE SREDSTEV NA |171.992,02 |
|  |RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |      |
|  |2009           |      |
+----+-------------------------+------------+
|  |9009 Splošni sklad za  |171.992,02 |
|  |drugo          |      |
+----+-------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2008-005
Zavrč, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti