Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010

Kazalo

5116. Pravilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Bloke, stran 15502.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB2 Uradni list RS, št. 94/07) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Bloke na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Bloke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo v najem zemljišč v lasti Občine Bloke.
2. člen
Zemljišča se oddajo v najem na podlagi posamičnega programa, ki ga sprejme župan. Osnova za pripravo le-tega je letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga sprejme občinski svet.
S posamičnim programom oddaje zemljišč v najem se določi zlasti ekonomska utemeljenost ravnanja, predmet oddaje, obseg in metoda ravnanja.
3. člen
Zemljišča v lasti Občine Bloke, ki jih občina začasno ne potrebuje, se oddajo v najem za določen čas, največ pet let.
V najem za določen čas največ enega leta se lahko oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v letnem načrtu razpolaganja, pa postopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb, oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
4. člen
Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji od 10.000,00 EUR, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali metoda javnega zbiranja ponudb.
Če je metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb neuspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi neposredne pogodbe v dveh mesecih po neuspeli prvi metodi.
5. člen
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni spletni strani Občine Bloke najmanj petnajst dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.
6. člen
Pisne vloge za najem zemljišča z navedbo parcelne številke in katastrske občine prosilci posredujejo na naslov občine.
7. člen
Na podlagi popolne vloge pristojni delavec občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
8. člen
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosilcev), se le-to odda v najem po metodi javnega zbiranja ponudb.
9. člen
Pristojna strokovna služba občinske uprave vodi evidenco vseh zemljišč v lasti Občine Bloke in register vseh sklenjenih najemnih pogodb za zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.
III. NAJEMNO RAZMERJE
10. člen
Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
Pogodba mora vsebovati:
– točno opisan predmet najema (zemljiškoknjižni in katastrski podatki zemljišča),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
12. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke,
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena,
– z odstopom najemodajalca od pogodbe,
– z neplačilom najemnine za tekoče leto,
– z ugotovitvijo javne koristi.
13. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
14. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku,
– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo,
– da najemnik ne plača najemnine za tekoče leto,
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila,
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi.
15. člen
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov javnega pomena.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN ZA ZEMLJIŠČA
16. člen
Najemnine od oddanih zemljišč so prihodek proračuna občine.
17. člen
Minimalna višina najemnine po posameznih skupinah zemljišč:
1. Za zemljišča za kmetijsko rabo se uporablja cenik Sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
2. Za nekmetijsko rabo:
+---------------------------+------------+
|Namen uporabe       | Minimalna |
|              |  letna  |
|              | najemnina |
|              |  €/m2  |
+---------------------------+------------+
|Funkcionalno zemljišče k  |  0,70  |
|stanovanjskemu objektu   |      |
|(dvorišča, parkirišče,   |      |
|dostopna pot, zelenica)  |      |
+---------------------------+------------+
|Funkcionalno zemljišče k  |  0,70  |
|poslovnemu objektu     |      |
|(dvorišča, parkirišče,   |      |
|dostopna pot, zelenica)  |      |
+---------------------------+------------+
|Zemljišče za opravljanje  |  1,00  |
|poslovne dejavnosti    |      |
+---------------------------+------------+
V primeru večjega števila prosilcev ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo najemnino.
Najemnina za posamezno pogodbo ne sme biti nižja od 50,00 EUR.
18. člen
Najemnina se plača najkasneje do 30. 6. za tekoče leto oziroma v roku 15 dni od podpisa pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
19. člen
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem se izvedejo po določbah tega pravilnika.
21. člen
Obstoječe pogodbe se nadomestijo z novimi pogodbami skladno z določili tega pravilnika. Kolikor ne pride do podpisa nove pogodbe s strani najemojemalca v roku 15 dni od sprejema le-te, najemno razmerje preneha.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0009/2010
Nova vas, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti