Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010

Kazalo

5123. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2010, stran 15508.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDP, 109/08 in 49/09) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 2. redni seji dne 2. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2010 (Uradni list RS, št. 46/10) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------+---------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN    | v eurih |
|   |ODHODKOV          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |Skupina/Podskupina     |Rebalans |
|   |kontov/Konto        |  2010 |
+-----+---------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |1.645.629|
|   |(70+71+72+73+74)      |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |1.423.995|
+-----+---------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |1.338.971|
+-----+---------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in  |1.217.539|
|   |dobiček          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje  | 74.830 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago | 46.602 |
|   |in storitve        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki      |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 85.024 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |  9.103 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine  |   640 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni     |   500 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |  1.030 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki| 73.751 |
+-----+---------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 49.407 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje  | 12.138 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |    0 |
|   |zalog           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 37.269 |
|   |zemljišč in neopredmetenih |     |
|   |dolgoročnih sredstev    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |  6.425 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz  |  6.425 |
|   |domačih virov       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |731 Prejete donacije iz  |    0 |
|   |tujine           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 165.802 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz | 165.802 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |    0 |
|   |državnega proračuna in   |     |
|   |sredstev proračuna EU   |     |
+-----+---------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |1.658.805|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       | 495.039 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki | 172.487 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 27.793 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 279.049 |
|   |storitve          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti|  2.710 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |409 Rezerve        | 13.000 |
+-----+---------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      | 604.253 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |410 Subvencije       | 25.627 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom | 385.218 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 60.944 |
|   |organizacijam in ustanovam |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 132.464 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |414 Tekoči transferi v   |    0 |
|   |tujino           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 541.211 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    | 541.211 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 18.302 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |430 Investicijski transferi|    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi|  5.000 |
|   |pravnim in fizičnim osebam,|     |
|   |ki niso proračunski    |     |
|   |uporabniki         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi| 13.302 |
|   |proračunskim uporabnikom  |     |
+-----+---------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- | –13.176 |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN|     |
|   |NALOŽB           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |  1.700 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |  1.700 |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0 |
|   |posojil          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    0 |
|   |deležev          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |  1.700 |
|   |privatizacije       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |  1.250 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |  1.250 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila     |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |  1.250 |
|   |deležev in naložb     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |    0 |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |443 Povečanje namenskega  |    0 |
|   |premoženja v javnih skladih|     |
|   |in drugih osebah javnega  |     |
|   |prava, ki imajo premoženje |     |
|   |v svoji lasti       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|   450 |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |     |
+-----+---------------------------+---------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje  |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)   | 19.364 |
+-----+---------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA      | 19.364 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |550 Odplačilo domačega   | 19.364 |
|   |dolga           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV | –32.090 |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-|     |
|   |V.-VIII.)         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  | –19.364 |
|   |VIII.)           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-| 13.176 |
|   |VIII-IX)          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 32.090 |
|   |NA DAN 31. 12. 2009    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo|     |
+-----+---------------------------+---------+
«
3. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2010
Cankova, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti