Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010

Kazalo

149. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (MPPU), stran 1901.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (MPPU)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (MPPU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003-02-10/2010-16
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SPREMEMBI PROTOKOLA O PREHODNI UREDITVI, KI JE PRILOŽEN POGODBI O EVROPSKI UNIJI, POGODBI O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE IN POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (MPPU)
1. člen
Ratificira se Protokol o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, podpisan 23. junija 2010 v Bruslju.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
P R O T O K O L
O SPREMEMBI PROTOKOLA O PREHODNI UREDITVI, KI JE PRILOŽEN POGODBI O EVROPSKI UNIJI, POGODBI O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE IN POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
IRSKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,
v nadaljnjem besedilu: VISOKE POGODBENICE so se,
OB UPOŠTEVANJU, da je treba zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe po volitvah v Evropski parlament od 4. do 7. junija 2009 ter v skladu z izjavo, sprejeto na zasedanju Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008, in političnim dogovorom, ki ga je Evropski svet dosegel na zasedanju 18. in 19. junija 2009, določiti prehodno ureditev glede sestave Evropskega parlamenta do konca parlamentarnega mandata 2009–2014,
OB UPOŠTEVANJU, da bi morala ta prehodna ureditev omogočiti tistim državam članicam, ki bi imele več poslancev v Evropskem parlamentu, če bi Lizbonska pogodba veljala v času volitev v Evropski parlament junija 2009, da imajo na voljo ustrezno število dodatnih sedežev ter da jih zapolnijo,
OB UPOŠTEVANJU števila sedežev na državo članico, določenega v osnutku sklepa Evropskega sveta, ki ga je Evropski parlament politično odobril 11. oktobra 2007 in ki ga je odobril Evropski svet (Izjava št. 5, priložena k sklepni listini medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo), in ob upoštevanju Izjave št. 4, priložene k sklepni listini medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo,
OB UPOŠTEVANJU, da je treba za preostanek obdobja med začetkom veljavnosti tega protokola in koncem parlamentarnega mandata 2009–2014 ustvariti 18 dodatnih sedežev za zadevne države članice, predvidenih v političnem dogovoru, ki ga je Evropski svet dosegel na zasedanju 18. in 19. junija 2009,
OB UPOŠTEVANJU, da je zaradi tega treba dovoliti začasno prekoračitev števila poslancev zadevnih držav članic in največjega števila poslancev, ki sta določeni v Pogodbah, veljavnih v času volitev v Evropski parlament junija 2009, in v prvem pododstavku člena 14(2) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Lizbonsko pogodbo,
OB UPOŠTEVANJU, da je treba določiti tudi podrobnosti, ki bodo zadevnim državam članicam omogočile, da zapolnijo dodatne, začasno ustvarjene sedeže,
OB UPOŠTEVANJU, da je treba zaradi prehodne ureditve spremeniti Protokol o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,
DOGOVORILE O NASLEDNJIH DOLOČBAH:
ČLEN 1
Člen 2 Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, se nadomesti z naslednjim:
»ČLEN 2
1. Za preostanek obdobja parlamentarnega mandata 2009–2014 se od začetka veljavnosti tega člena in z odstopanjem od drugega odstavka člena 189 in člena 190(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter drugega odstavka člena 107 in člena 108(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki sta veljali v času volitev v Evropski parlament junija 2009, ter z odstopanjem od števila sedežev, določenega v prvem pododstavku člena 14(2) Pogodbe o Evropski uniji, doda naslednjih 18 sedežev sedanjim 736 sedežem, tako da je začasno skupno število članov Evropskega parlamenta do konca parlamentarnega mandata 2009–2014 754:
+---------------+----+---------------+-----+
|Bolgarija   | 1 |Nizozemska   | 1 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Španija    | 4 |Avstrija    | 2 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Francija    | 2 |Poljska    | 1 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Italija    | 1 |Slovenija   | 1 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Latvija    | 1 |Švedska    | 2 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Malta     | 1 |Združeno    | 1 |
|        |  |kraljestvo   |   |
+---------------+----+---------------+-----+
2. Z odstopanjem od člena 14(3) Pogodbe o Evropski uniji zadevne države članice v skladu z zakonodajo zadevnih držav članic in pod pogojem, da so bile te osebe izvoljene z neposrednim splošnim glasovanjem, imenujejo osebe, ki bodo zapolnile dodatne sedeže iz odstavka 1:
(a) z ad hoc volitvami, s splošnim in neposrednim glasovanjem, v zadevni državi članici, v skladu z določbami, veljavnimi za volitve v Evropski parlament,
(b) na podlagi izida volitev v Evropski parlament od 4. do 7. junija 2009, ali
(c) na podlagi imenovanja potrebnega števila poslancev s strani nacionalnega parlamenta zadevne države članice, izmed članov tega nacionalnega parlamenta, v skladu s postopkom, ki ga določi vsaka od teh držav članic.
3. Evropski svet pred volitvami v Evropski parlament leta 2014 v skladu z drugim pododstavkom člena 14(2) Pogodbe o Evropski uniji pravočasno sprejme sklep o sestavi Evropskega parlamenta.«
ČLEN 2
Visoke pogodbenice ta protokol ratificirajo v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri vladi Italijanske republike.
Ta Protokol, če je to mogoče, začne veljati 1. decembra 2010, če so bile deponirane vse listine o ratifikaciji, sicer pa prvi dan meseca, ki sledi deponiranju zadnje listine o ratifikaciji države podpisnice.
ČLEN 3
Ta protokol, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna, se deponira v arhivu vlade Italijanske republike, ki bo poslala overjeno kopijo vladam drugih držav podpisnic.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.
PROTOCOL
AMENDING THE PROTOCOL ON TRANSITIONAL PROVISIONS ANNEXED TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION, TO THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION AND TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
IRELAND,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
ROMANIA,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
hereinafter referred to as “THE HIGH CONTRACTING PARTIES”,
WHEREAS, as the Treaty of Lisbon entered into force after the European Parliament elections on 4 to 7 June 2009, and as provided for in the declaration adopted by the European Council at its meeting on 11 and 12 December 2008 and in the political agreement reached by the European Council at its meeting on 18 and 19 June 2009, it is necessary to lay down transitional provisions on the composition of the European Parliament until the end of the 2009–2014 parliamentary term,
WHEREAS such transitional provisions are to allow those Member States whose number of members of the European Parliament would have been higher if the Treaty of Lisbon had been in force at the time of the European Parliament elections in June 2009 to be given the appropriate number of additional seats and to fill them,
CONSIDERING the number of seats per Member State provided for in the draft Decision of the European Council approved politically by the European Parliament on 11 October 2007 and by the European Council (Declaration No 5 annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon) and considering Declaration No 4 annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon,
WHEREAS it is necessary to create, for the period remaining between the entry into force of this Protocol and the end of the 2009-2014 parliamentary term, the 18 additional seats provided for the Member States concerned by the political agreement reached by the European Council at its meeting on 18 and 19 June 2009,
WHEREAS, in order to do this, it is necessary to allow, provisionally, the number of members to exceed, respectively, the number of members per Member State and the maximum number of members provided for both in the Treaties in force at the time of the European Parliament elections in June 2009 and in the first subparagraph of Article 14(2) of the Treaty on European Union, as amended by the Treaty of Lisbon,
WHEREAS it is also necessary to lay down the detailed arrangements for the Member States concerned to fill the additional seats provisionally created,
WHEREAS, as regards transitional provisions, it is necessary to amend the Protocol on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community,
HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING PROVISIONS:
ARTICLE 1
Article 2 of the Protocol on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community shall be replaced by the following:
“ARTICLE 2
1. For the period of the 2009–2014 parliamentary term remaining at the date of entry into force of this Article, and by way of derogation from Articles 189, second paragraph, and 190(2) of the Treaty establishing the European Community and Articles 107, second paragraph, and 108(2) of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, which were in force at the time of the European Parliament elections in June 2009, and by way of derogation from the number of seats provided for in the first subparagraph of Article 14(2) of the Treaty on European Union, the following 18 seats shall be added to the existing 736 seats, thus provisionally bringing the total number of members of the European Parliament to 754 until the end of the 2009–2014 parliamentary term:
+---------------+----+---------------+-----+
|Bulgaria    | 1 |Netherlands  | 1 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Spain     | 4 |Austria    | 2 |
+---------------+----+---------------+-----+
|France     | 2 |Poland     | 1 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Italy     | 1 |Slovenia    | 1 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Latvia     | 1 |Sweden     | 2 |
+---------------+----+---------------+-----+
|Malta     | 1 |United Kingdom | 1 |
+---------------+----+---------------+-----+
2. By way of derogation from Article 14(3) of the Treaty on European Union, the Member States concerned shall designate the persons who will fill the additional seats referred to in paragraph 1, in accordance with the legislation of the Member States concerned and provided that the persons in question have been elected by direct universal suffrage:
(a) in ad hoc elections by direct universal suffrage in the Member State concerned, in accordance with the provisions applicable for elections to the European Parliament;
(b) by reference to the results of the European Parliament elections from 4 to 7 June 2009; or
(c) by designation, by the national parliament of the Member State concerned from among its members, of the requisite number of members, according to the procedure determined by each of those Member States.
3. In accordance with the second subparagraph of Article 14(2) of the Treaty on European Union, the European Council shall adopt a decision determining the composition of the European Parliament in good time before the 2014 European Parliament elections.”.
ARTICLE 2
This Protocol shall be ratified by the High Contracting Parties, in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.
This Protocol shall enter into force if possible on 1 December 2010, provided that all the instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step.
ARTICLE 3
This Protocol, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the Italian Republic, which shall transmit a certified copy to each of the governments of the other signatory States.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 008-04/10-24/11
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1372-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*) Besedilo protokola v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti