Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2010 z dne 7. 12. 2010

Kazalo

5127. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010, stran 15510.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 3. seji dne 30. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2010 (Uradni list RS, št. 113/09 in 39/10) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin – kontov se določa v naslednjih zneskih:
»
+-----+--------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |  v EUR |
|   |ODHODKOV         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|Konto|Naziv konta        |Rebalans |
|   |             |II. leto |
|   |             |  2010 |
+-----+--------------------------+---------+
| 1 |       2      |  3  |
+-----+--------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |3.178.205|
|   |(70+71+72+74)       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |2.652.095|
+-----+--------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |2.479.495|
|   |(700+703+704+706)     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in  |2.280.445|
|   |dobiček          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje  | 125.050 |
+-----+--------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago | 74.000 |
|   |in storitve        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 172.600 |
|   |(710+711+712+713+714)   |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in| 102.000 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine |  1.400 |
+-----+--------------------------+---------+
|   |712 Globe in druge denarne|  6.000 |
|   |kazni           |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |   200 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni    | 63.000 |
|   |prihodki         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 66.000 |
|   |(720+721+722)       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 66.000 |
|   |zemljišč in nematerialnega|     |
|   |premoženja        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 460.110 |
+-----+--------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz| 275.710 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  | 184.400 |
|   |državnega proračuna iz  |     |
|   |sredstev EU        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |3.142.229|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |1.056.637|
|   |(400+401+402+404+409)   |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki| 316.302 |
|   |zaposlenim        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev| 47.518 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 635.647 |
|   |storitve         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih    |  6.500 |
|   |obresti          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |409 Rezerve        | 50.670 |
+-----+--------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |1.200.220|
|   |(410+411+412+413)     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |410 Subvencije      | 171.300 |
+-----+--------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom| 751.520 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 96.220 |
|   |organizacijam in ustanovam|     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |413 Drugi domači transferi| 181.180 |
+-----+--------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 839.961 |
|   |(420)           |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja   | 839.961 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 45.411 |
|   |(430+431)         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |431 Investicijski     | 30.411 |
|   |transferi pravnim in   |     |
|   |fizičnim osebam, ki niso |     |
|   |proračunski uporabniki  |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |432 Investicijski     | 15.000 |
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. –| 35.976 |
|   |II.)           |     |
+-----+--------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751)         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|750 |Prejeta vračila danih   |    0 |
|   |posojil          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    0 |
|   |deležev          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441)         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila     |    0 |
+-----+--------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |    0 |
|   |deležev          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |    0 |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|     |
|   |V.)            |     |
+-----+--------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    |    0 |
+-----+--------------------------+---------+
|500 |Domače zadolževanje    |    0 |
+-----+--------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   | 50.600 |
+-----+--------------------------+---------+
|550 |Odplačila domačega dolga | 50.600 |
+-----+--------------------------+---------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV | –14.624 |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |     |
|   |II.-V.-VIII.)       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | –50.600 |
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-| –35.976 |
|   |IX)            |     |
+-----+--------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH| 356.414 |
|   |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA |     |
|   |LETA           |     |
+-----+--------------------------+---------+
«
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2010 sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2009
Škocjan, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti