Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

710. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
711. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

763. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010
764. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
765. Uredba o dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

MINISTRSTVA

712. Obvestilo o neuporabi 2. člena Uredbe o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006
713. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1859/2005 z dne 14. novembra 2005 o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom

USTAVNO SODIŠČE

714. Odločba o ugotovitvi, da 1. točka drugega odstavka 507. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

715. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

OBČINE

Dobrna

716. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na onesnaževanje vode

Dol pri Ljubljani

717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Gornji Petrovci

718. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

Hrpelje-Kozina

719. Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina
720. Odlok o spremembi območja naselij Krvavi Potok, Mihele in Nasirec
721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Kobarid

759. Odlok o spremembi Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid
760. Sklep o določitvi višine povračila za uporabo dostopnih mest ob reki Soči na območju Občine Kobarid

Kranj

761. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj

Laško

722. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško
723. Odlok o razglasitvi Kopališke rotunde Zdraviliškega doma v Rimskih Toplicah za kulturni spomenik lokalnega pomena v Občini Laško
724. Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma
725. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
726. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško
727. Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
728. Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe

Majšperk

729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk
730. Letni program kulture v Občini Majšperk za leto 2010
731. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2010

Postojna

732. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni

Rogatec

733. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Rogatec
734. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec
735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec

Sežana

736. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
737. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
738. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Sežana
739. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
740. Letni program kulture Občine Sežana za leto 2010
741. Letni program športa V Občini Sežana za leto 2010

Sodražica

742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica

Šempeter-Vrtojba

743. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah
744. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine
745. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin

Šentrupert

746. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2010
747. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
748. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarješke Toplice

749. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tabor

750. Odlok o javnem redu in miru v Občini Tabor
751. Akt o spremembi koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke in spremembe koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke

Trebnje

752. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod v Studencih
753. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2010

Vipava

754. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava

Vransko

755. Statut Občine Vransko

Žetale

762. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2010

Žirovnica

756. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

Žužemberk

757. Spremembe Statuta Občine Žužemberk
758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost