Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1834. Zakon o državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB3)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1835. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
1836. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin
1837. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov
1838. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla
1839. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom
1840. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn aluminija in magnezija
1841. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi
1842. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem
1843. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov
1844. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa
1845. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje
1846. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
1847. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč
1848. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Imeno
1849. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje
1850. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Ormož
1851. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Zg. Leskovec
1852. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje

Sklepi

1853. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1854. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove Županov sklad

USTAVNO SODIŠČE

1855. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega in Upravnega sodišča ter o vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1856. Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006

OBČINE

Ajdovščina

1857. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
1858. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Cerknica

1859. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje Jezero – (MT-1)

Črna na Koroškem

1860. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu

Grosuplje

1861. Tabela posebnih meril in pogojev k Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9

Kočevje

1862. Sprememba Statuta Javnega zavoda za šport Občine Kočevje

Komen

1863. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen

Križevci

1864. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2007

Krško

1865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006
1866. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško
1867. Odlok o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina (lead)
1868. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje
1869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje
1870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

Ljubljana

1871. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana

Murska Sobota

1872. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota
1873. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota

Nova Gorica

1874. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica
1875. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
1876. Program priprave za občinski lokacijski načrt za kompleks igralnice in Hotela Park

Prebold

1877. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)

Prevalje

1878. Odlok o splošni prepovedi parcelacije obstoječih parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi oziroma omejitve graditve na območju »Programske zasnove za ureditveni načrt Lahovnik/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«

Rogašovci

1879. Sklep o pomoči za novorojence
1880. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci

Slovenske Konjice

1881. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice
1882. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Slovenske Konjice
1883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov

Škofja Loka

1884. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka

Trebnje

1885. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«

POPRAVKI

1887. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorenja vas - Poljane
1888. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 59/97)

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti