Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2737. Uredba o obliki in barvi zastave in znaka carinske službe ter njuni uporabi

Sklepi

2738. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD

MINISTRSTVA

2739. Pravilnik o postopku overitve meril
2740. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini
2741. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
2778. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
2779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
2780. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
2781. Odredba o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2742. Poročilo o gibanju plač za april 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2743. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška od 1. 7. 2006 dalje

OBČINE

Benedikt

2744. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt

Grosuplje

2745. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Stari gasilski dom
2746. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
2747. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap

Kamnik

2748. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu območja K 26 Kamniška Bistrica
2749. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu območja K 7 Alprem

Kranj

2750. Sklep o javni razgrnitvi

Krško

2770. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1225/5, k.o. Smednik in o prodaji predmetne nepremičnine
2771. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3365/5, k.o. Ravne in o prodaji predmetne nepremičnine
2772. Sklep o nakupu in o brezplačnem prenosu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Senuše–Rantovec–Drenovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2773. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo cestnih teles in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2774. Sklep o ukinitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, o zamenjavi predmetnih nepremičnin in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Laško

2751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
2752. Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo)
2753. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu KS2 Debro
2775. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice

Medvode

2754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP (PI) 9/3-1 Color
2755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2005
2756. Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Medvode za leto 2006

Polzela

2757. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela
2758. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Postojna

2759. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Sevnica

2760. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2006
2761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnica

Slovenj Gradec

2762. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2005
2763. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu ureditve športno rekreacijske cone pod Malo Kopo
2764. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2006
2765. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2766. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofja Loka

2776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2003
2777. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu in okoljskega poročila za industrijsko cono Trata

Šmarje pri Jelšah

2767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin

Vrhnika

2768. Odredba o začasni ureditvi prometnega režima na Jelovškovi ulici
2769. Odredba o spremembi Odredbe o prometni ureditvi Stare ceste in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika

POPRAVKI

2782. Popravek Odloka o ureditvenem načrtu “Sušilnica”

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij (MSGGPS)
67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o razvojnem sodelovanju (BMKRS)
68. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BUZMCP)
69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnih podatkov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške (BNOVTP)

Vlada Republike Slovenije

70. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav

Ministrstvo za zunanje zadeve

71. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem
72. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju v boju proti kriminalu
73. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o napotitvi uradnikov za zvezo
74. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o Evropskem inštitutu za gozdove

Razglasni del

Razpisi delovnih mest

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost