Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2783. Sklep o priznanju Republike Črne gore kot neodvisne in suverene države

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2784. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Črni gori
2785. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2786. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu

Odloki

2787. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2788. Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije
2789. Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami
2790. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
2791. Uredba o dodelitvi kvote in odobritvi proizvajalcev sladkorja
2792. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem drenažnem jarku Ptujskega jezera v Občini Ptuj
2793. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v Občini Markovci
2794. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
2795. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
2796. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
2797. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
2798. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

Sklepi

2840. Sklep o zaprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Podgorici
2841. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Podgorici

MINISTRSTVA

2799. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda
2800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo
2801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih
2802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem
2803. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih za posebne prehranske namene
2804. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2805. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

OBČINE

Ajdovščina

2806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Celje

2807. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
2808. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerknica

2809. Sklep o javni razgrnitvi

Črna na Koroškem

2810. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne- območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, za območje Občine Črna na Koroškem (MUV št. 20/86 in 9/93, Uradni list RS, št. 29/03, 44/03 – popr., št. 121/04) (skrajšani postopek)

Črnomelj

2811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
2812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
2813. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra
2814. Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad in streh v starem mestnem jedru Črnomlja

Grosuplje

2815. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006
2816. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 613/27, k.o. Grosuplje – naselje

Hajdina

2817. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območji urejanja P10-S8/2 in P10-S8/3 Hajdina

Laško

2818. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II (Uradni list RS, 20/91)

Litija

2819. Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije

Ljubljana

2820. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004
2821. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede

Medvode

2822. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Murska Sobota

2823. Program priprave izdelave lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center Noršinska v Murski Soboti

Nova Gorica

2824. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica
2825. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006
2826. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
2827. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2828. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Športni park Solkan

Sevnica

2829. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica

Sveta Ana

2830. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana

Škocjan

2831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan (rebalans 1) za leto 2006
2832. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Škofja Loka

2833. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
2834. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
2835. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
2836. Sklep o ukinitvi in o podelitvi statusa javnega dobra

Žiri

2837. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2005
2838. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žiri
2839. Sklep o uporabi digitalnega prostorskega plana Občine Žiri

POPRAVKI

2842. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta območja Pl 8 – Planina vzhod
2843. Popravek Programa priprave za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu
2844. Popravek Odloka o spremembah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 1990
2845. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra

PREKLICI

2846. Preklic Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost