Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2847. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
2882. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2006
2883. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
2884. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
2885. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
2886. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v občini Črna na Koroškem

Sklepi

2848. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic

Drugi akti

2887. Odločba o imenovanju Metke Kramberger Wherry za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

2849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
2850. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah, ratingih, pooblastilih, usposabljanju in izpitih kontrolorjev zračnega prometa
2851. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
2852. Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole

USTAVNO SODIŠČE

2853. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2854. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2855. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2856. Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 187. člena Zakona o varstvu okolja
2857. Odločba o ugotovitvi, da je Pravilnik o študiji požarne varnosti v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2858. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
2859. Sklep o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja
2860. Sklep o posojilu za čez dan
2861. Sklep o lombardnem posojilu
2862. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za izračun kazalcev)
2863. Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

OBČINE

Črenšovci

2864. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci
2865. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
2866. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Črnomelj

2867. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2006
2868. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucija toplote v Občini Črnomelj – območje Čardak in o podelitvi koncesije
2869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
2870. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj
2871. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred

Divača

2872. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2873. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2874. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Koper

2875. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Lokacijskega načrta Terasasti bloki v Semedeli

Luče

2876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Luče

Medvode

2877. Sklep o določitvi poslovalnega časa Vrtca Medvode
2878. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Podčetrtek

2879. Statut Občine Podčetrtek

Rogatec

2880. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (uradno prečiščeno besedilo)

Vojnik

2881. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za obrtno - poslovno cono Arclin

Razglasni del

Sodni register, vpisi po ZGD

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost