Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006, Kazalo


MINISTRSTVA

2888. Odredba o določitvi obratovalnega časa in obsega uporabe mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo sedlo
2889. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
2890. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

USTAVNO SODIŠČE

2891. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi območij naselij Stara Gora, Ozeljan in Vogrsko z odložnim rokom

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2892. Tarifni sporazum za uporabo avtorskih glasbenih del preko juke boks aparatov

OBČINE

Beltinci

2893. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2005
2894. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred

Braslovče

2895. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Braslovče
2896. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče
2897. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti

Črenšovci

2898. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Črenšovci

Dravograd

2899. Ugotovitveni sklep o preklicu veljavnosti nekaterih določb Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Dravograd
2900. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd
2901. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2006
2902. Sklep o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2006
2903. Sklep o prenehanju javnega dobra
2904. Sklep o prenehanju javnega dobra

Grad

2905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2006

Koper

2906. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper
2907. Odlok o koncesiji za gradnjo in upravljanje turističnega pristanišča Marina Žusterna in krajevnega pristanišča ob izlivu Badaševice
2908. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC-58 (območja v planskih celotah KC-58)
2909. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2910. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Krško

2911. Odlok o zazidalnem načrtu za športnorekreacijski center Kostanjevica na Krki
2912. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2006
2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
2914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Brestanica-trg
2915. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
2916. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koprivnica
2917. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2918. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
2919. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podbočje
2920. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Raka
2921. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo
2922. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2923. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
2924. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Kostanjevica na Krki
2925. Sklep o nakupu nepremičnin in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2926. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (skrajšani postopek)

Litija

2927. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji
2928. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Markovci

2929. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork območje GP Project ing
2930. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Markovci

Novo mesto

2931. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib

Ravne na Koroškem

2932. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih in rezerviranih parkiriščih pri Mestni hiši na Ravnah na Koroškem in o obračunavanju letnih abonmajev

Sevnica

2933. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2934. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

2936. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sežana za leto 2006
2937. Odlok o turistični taksi v Občini Sežana
2938. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
2939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
2940. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana

Slovenska Bistrica

2941. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica
2942. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica
2943. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Makole

Tabor

2944. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2005
2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006

POPRAVKI

2946. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Medvode
2947. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 10 Pirniče
2948. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo
2949. Popravek Statuta Občine Vojnik
AAA Zlata odličnost