Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

8. Imenovanje Komisije za odlikovanja predsednika republike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave
63. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda

Sklepi

2. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
3. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Ličgu
4. Sklep o imenovanju častnega konzula v Ličgu

Drugi akti

5. Odločba o imenovanju za vodjo okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
6. Odločba o imenovanju za vodjo okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
7. Odločba o imenovanju za vodjo okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

9. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2003, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavno
10. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2004
11. Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogobah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja
12. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2004
13. Pravilnik o obrazcu za obračun davka na dobitke od klasičnih iger na srečo
14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
15. Pravilnik o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
16. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
17. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
18. Pravilnik o spremembi pravilnika o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
19. Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij
20. Pravilnik o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
21. Pravilnik o reševanju pritožb
22. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini
23. Pravilnik o programu obratovalnega monitoringa za naprave za pranje in kemično čiščenje tekstilij ter naprave za regeneracijo adsorbentov
24. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
25. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
26. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO
27. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
28. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove patra Stanislava Škrabca
29. Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje
30. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru
31. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo na območju priključka Podtabor
32. Program priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2- 404 na območju Ilirske Bistrice
33. Program priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Ptuj-Markovci
34. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje živih školjk na trg

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

35. Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2003
36. Sprememba metodološkega navodila o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih
37. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu zakona o gospodarskih družbah
38. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po javnem pooblastilu, razen storitev po 55. členu zakona o gospodarskih družbah

OBČINE

Dobrna

39. Kraj in čas javne obravnave o javno razgrnjenem predlogu sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni

Grosuplje

40. Dopolnitev programa priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje

Ivančna Gorica

41. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti

Kamnik

42. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kočevje

43. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2004

Ljubljana

44. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana

Mirna Peč

45. Sklep o ponovni javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2003

Postojna

46. Sklep o povprečnih stroških komunalne opremljenosti
47. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2004

Radeče

48. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Slovenska Bistrica

49. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2002
50. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane
51. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
52. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro

Slovenske Konjice

53. Sklep o ponovni javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000/dopolnjen 1993, 1994, 1998/ in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2001
54. Sklep o ponovni javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah delov zazidalnega načrta ob Mizarski ulici v Slovenskih Konjicah
55. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

56. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
57. Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba na nepremičninah
58. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici-Vrtec
59. Sklep o revalorizaciji cen socialno-varstvenih storitev
60. Sklep o povišanju cene za ogrevanje v Podmarku
61. Sklep o povišanju cen za splošno komunalno dejavnost v Občini Šempeter-Vrtojba in cen za parkiranje na javnem tovornem parkingu na MMP Vrtojba
62. Sklep o ustanovitvi lokalne akcijske skupine "LAS Šempeter-Vrtojba"

POPRAVKI

1. Popravek odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2004
AAA Zlata odličnost