Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

64. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-A)
65. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-B)
66. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-C)
67. Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ)
68. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-C)
69. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B)
70. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
71. Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor)
72. Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM)
73. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)
74. Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP)
75. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A)
76. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-G)
77. Zakon o dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-B)

DRŽAVNI SVET

78. Spremembe in dopolnitve poslovnika državnega sveta

MINISTRSTVA

79. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
80. Pravilnik o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov
81. Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline
82. Pravilnik o konzervansih za površinsko obdelavo citrusov
83. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načelih dobre laboratorijske prakse
84. Pravilnik o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov
85. Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
86. Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev
87. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2003

USTAVNO SODIŠČE

88. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep senata Okrožnega sodišča v Mariboru v zvezi s sklepom preiskovalnega sodnika Okrožnega sodnika v Mariboru o podaljšanju hišnega pripora
89. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
90. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršbi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

91. Sklep o uskladitvi zneskov najnižjega osnovnega kapitala banke in hranilnice
92. Sklep o obveznih rezervah
93. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

94. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava
95. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev

OBČINE

Kobilje

102. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
103. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v letu 2004
104. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Kobilje - Vrtec Kobilje
105. Sklep o določitvi preseganja števila otrok v enem kombiniranem oddelku vrtca Kobilje

Kuzma

96. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kuzma v letu 2004
97. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2004
98. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma v Občini Kuzma
99. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Občine Kuzma
100. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2004
101. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Kuzma

Laško

106. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško od leta 1986 do leta 1990 - dopolnitev v letu 2003 in sprememb in dopoln

Odranci

107. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
108. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
109. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2004

Ribnica

110. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje

Sevnica

111. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje športnorekreacijskega centra v Sevnici

Vransko

112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor

POPRAVKI

1. Preklic sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Velika Dolina - Občina Brežice
2. Popravek pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2003
3. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2004

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Protokola o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja (MPPOL)
2. Zakon o ratifikaciji Protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (MPTK)
3. Zakon o ratifikaciji Nadaljnjega dodatnega protokola k Sporazumu med državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (MNDNATO)
4. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzajemnem varovanju zaupnih podatkov (BDEVZV)
5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o obrambnem sodelovanju (BHROS)
6. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami in terorizmu (BEEB
7. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o pomorskem prometu (BPLPP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti