Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

187. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja
188. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini za uporabo določenih cest

Sklepi

113. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko
114. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Peterburgu
115. Sklep o imenovanju častnega konzula v St. Peterburgu
189. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

Drugi akti

116. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
117. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
118. Odločba o napredovanju na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
119. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem

MINISTRSTVA

120. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi liste arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje medsebojnih sporov
121. Pravilnik o spremembah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
122. Usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu 2004
123. Usklajeni znesek materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2004
124. Usklajeni osnovni znesek minimalnega doho­d­ka v letu 2004
125. Navodilo o spremembi navodila za vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev državne pomoči nosilcem kmetijskega gospodarstva, za določitev geografsko zaokroženih območij glede sposobnosti zadrževanja vode in primanjkljaja padavin in za obračun povp
126. Odločba o aktu o ustanovitvi ustanove "Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji"
127. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
128. Seznam zdravil, za katera je od 17. 11. 2003 do 6. 1. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za promet
129. Seznam zdravil, za katera je bilo od 17. 11. 2003 do 6. 1. 2004 izdano dovoljenje za promet
130. Seznam standardov, ki dopolnjuje in spreminja seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
190. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

131. Splošni akt o vrednosti točke za določitev višine določenih pristojbin na področju telekomunikacij
132. Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ),
133. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2003
134. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji

OBČINE

Bled

135. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 722/3 k.o. Zg. Gorje

Celje

136. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Celje
137. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2003 in proračuna za leti 2003 in 2004
138. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje
139. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
140. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Gorišnica

141. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2004
142. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2005

Jesenice

185. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

Kamnik

143. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik
144. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Matična knjižnica Kamnik
145. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu B 25 - Fructal
146. Odlok o ureditvenem načrtu R 070 Rudnik
147. Sklep o gradbeni ceni stanovanj in stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2004
148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Kamnik

Kobarid

149. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2004
150. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

151. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj
152. Sklep o javni razgrnitvi

Litija

186. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija

Mislinja

153. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete
154. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja
155. Sklep o najemnini za grobni prostor in mrliško vežico
156. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Moravske Toplice

157. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice
158. Sklep o ekonomski ceni

Mozirje

159. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

Murska Sobota

160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota
161. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
162. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2004
163. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu "VRTEC" Murska Sobota
164. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

165. Stanovanjski program Mestne občine Nova Gorica
166. Sklep o začasnem financiranju nalog Mestne občine Nova Gorica v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
167. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica
168. Sklep o ukinitvi javnega dobra
169. Sklep o ukinitvi javnega dobra
170. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Novo mesto

171. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel
173. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Tišina

174. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tišina v letu 2004
175. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za leto 2004
176. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
177. Sklep o ceni vode
178. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2004
179. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2004
180. Pravilnik o podelitvi priznanj "naj športnik / naj športnica / naj športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni športniki Občine Tišina"

Vipava

181. Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve
182. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2004

Žetale

183. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2003
184. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti