Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5855. Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB1)
5963. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1E)

Odloki

5964. Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (OdZIOdlUS)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5965. Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
5966. Uredba o določitvi trdne (fiksne) cene omrežnine za distribucijsko in prenosno omrežje

Sklepi

5967. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj
5968. Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti

MINISTRSTVA

5856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5857. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči
5858. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
5859. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
5969. Količnik za preračun katastrskega dohodka

USTAVNO SODIŠČE

5860. Odločba o razveljavitvi 97.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in ugotovitev, da 87. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

5861. Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
5862. Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
5863. Navodilo za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5864. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin
5865. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5866. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanje turističnih potovanj
5867. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
5868. Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Ajdovščina

5869. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Črna na Koroškem

5870. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
5871. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2004
5872. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Črna na Koroškem o prenehanju mandata svetniku iz Združene liste socialnih demokratov

Črnomelj

5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
5874. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
5875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Dornava

5876. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Dornava za leto 2004

Dravograd

5877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd
5878. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
5879. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Dravograd za leto 2004
5880. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2004
5881. Sklep o spremembah sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v VVZ Vrtec Dravograd
5882. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih VVZ Vrtec Dravograd

Gorišnica

5883. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
5884. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Hajdina

5885. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina
5886. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2004
5887. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5888. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Hajdina
5889. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina
5890. Sklep o potrditvi poročila o poteku uvajanja in razvojnega projekta celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za naselja Gerečja vas, Hajdoše, Slovenja vas in Skorba

Hrpelje-Kozina

5961. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje-Kozina v letu 2004

Idrija

5891. Programa priprave lokacijskega načrta Uta - del za območje "Dom upokojencev"

Jesenice

5892. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2004

Kidričevo

5893. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004

Komen

5894. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v letu 2004

Kranj

5895. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5896. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2004
5897. Sklep o javni razgrnitvi

Krško

5898. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2004

Kungota

5899. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina
5900. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota

Laško

5901. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2004
5902. Sklep o določitvi cene programa v Javnem zavodu vrtec Laško
5903. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško
5904. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene v Občini Laško

Lendava

5905. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava
5906. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja
5907. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Ljubljana

5908. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Ljubno

5909. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2004
5910. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004

Mirna Peč

5911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč
5912. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Mirna Peč za leto 2004
5913. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

Moravske Toplice

5914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični-informativni center Moravske Toplice
5915. Odlok o razglasitvi Donšove hiše v Noršincih 8 za kulturni spomenik lokalnega pomena
5916. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice
5917. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice
5962. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004

Pivka

5918. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2003
5919. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na območju Občine Pivka za leto 2004

Slovenj Gradec

5920. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj
5921. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "Ct1 - južni vstop 2" v Slovenj Gradcu

Sveta Ana

5922. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004
5923. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5924. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5925. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
5926. Sklep o določitvi cene programov storitev v Javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana in Lokavec

Škocjan

5927. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan

Škofljica

5928. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v letu 2004

Šmartno pri Litiji

5929. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji
5930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003
5931. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5932. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
5933. Sklep o začasnem financiranju
5934. Sprememba pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija

Štore

5935. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore

Tabor

5936. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor

Tišina

5937. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tišina v letu 2004

Tržič

5938. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2004
5939. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Videm

5940. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2004
5941. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2005

Vransko

5942. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2003
5943. Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko
5944. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
5945. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
5946. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2004
5947. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
5948. Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko
5949. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2003

Zreče

5950. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2004
5951. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrta industrijska cona II, Unior KI Zreče
5952. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5953. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2004
5954. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5955. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2004

Žalec

5956. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2004

Žužemberk

5957. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2004
5958. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5959. Sklep o stališčih
5960. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Žužemberk

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o spremembah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti