Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1219. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1220. Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi
1221. Uredba o določitvi obrambnih potreb

Sklepi

1222. Sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik
1223. Sklep o ustanovitvi Agencije za železniški promet

MINISTRSTVA

1224. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mala gora-Ortnek (2002-2011)
1225. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica (2002-2011)
1226. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
1227. Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniškega telekomunikacijskega omrežja
1228. Pravilnik o registru pridelovalcev hmelja
1229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
1230. Pravilnik o spremembah navodila za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje
1231. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1232. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1258. Pravilnik o spremembah pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora

USTAVNO SODIŠČE

1233. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 459/2001 z dne 28. 3. 2001 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 137/95 z dne 4. 7. 2000
1234. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 8. točke prvega odstavka 27. člena zakona o davku na dodano vrednost, z rokom za uskladitev in načinom izvršitve
1235. Odločba o zavrnitvi ustavnih pritožb in delnem zavrženju ustavne pritožbe
1236. Odločba o ugotovitvi, da določbe 20.b in prvega odstavka 20.c člena zakona o gospodarski zbornici Slovenije ter določbe 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi niso v neskladju z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1237. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
1238. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003
1239. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
1240. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1241. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1242. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1243. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1244. Sklep o znesku državne pokojnine
1245. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1246. Sklep o spremembah sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov
1247. Navodilo o izračunu postavke "Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij" v obrazcu KUS
1248. Spremembe statuta Notarske zbornice Slovenije
1249. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
1250. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim
1251. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Bled

1252. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2003

Brežice

1253. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Razvojni center Brežice"
1254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice

Hrastnik

1255. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hrastnik

Kungota

1256. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Kungota

Zavrč

1257. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti