Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003

Kazalo

1257. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč, stran 3752.

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 28. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč
1. člen
(Uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Zavrč so opredeljene v dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97); v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan.
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč so opredeljene v Družbenem planu Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97); v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in sicer na zasnovo primarne rabe prostora, zasnovo vodnega gospodarstva, zasnovo ohranjanja narave, zasnovo kulturne dediščine, zasnovo naselij, zasnovo prometnega omrežja in zasnovo energetskega omrežja.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so naslednje:
– v točki 5.1.24. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»5.1.24. Območje Občine Zavrč bo enotno prostorsko obdelano kot planska celota P24, ki jo sestavljajo naslednja ureditvena območja:
-----------------------------------------------------------------
Oznaka     Naziv     Površina  Namembnost  Prostorski
ureditvenega  območja      v ha       izvedbeni akt
območja
-----------------------------------------------------------------
S1       Zavrč       5,16    SKP   PUP, del ZN
S2       Goričak      7,43    SKP       PUP
S3       Hrastovec     5,42    SKP       PUP
P1       Zavrč       2,67    obrt, poslovne
                       dejavnosti    ZN
T1       Zavrč       5,84    mejni prehod   LN
R1       Zavrč       2,34    šport, 
                       rekreacija    UN
R2       Zavrč       0,68    pokopališče   PUP
KG       Občina Zavrč    1903,41  kmetijska,
                       gozdarska,
                       ostalo      PUP
-----------------------------------------------------------------
Obrazložitev kratic:
SKP – stanovanjsko – kmetijska – poslovna namembnost
PUP – prostorski ureditveni pogoji
ZN – zazidalni načrt
LN – lokacijski načrt
UN – ureditveni načrt«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za zadnjo alineo prvega odstavka doda nova alinea, ki se glasi: »- P24-S1 (del) Zavrč ZN«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za podtočko 5.2.25. P11-S6/III Rabelčja vas – zahod (»breg«) doda naslednja podtočka, ki se glasi:
»5.2.26. P24-S1 (del) Zavrč
 
PROGRAMSKE ZASNOVE ZA ZAZIDALNI NAČRT ZA DEL UREDITVENEGA OBMOČJA P24-S1 ZAVRČ
1. Meje območja in obodna parcelacija
Površina območja P24-S1 (del) Zavrč, predvidenega za kompleksno graditev in ki bo urbanistično urejano z zazidalnim načrtom, meri ca. 0,76 ha in je del celotnega območja P24-S1, ki skupaj meri ca. 4,59 ha.
Namembnost območja P24-S1 je SKP (stanovanja, kmetijska in poslovna dejavnost).
Območje kompleksne pozidave meji:
– na severu na obstoječo pozidavo naselja Zavrč (grad, gospodarsko poslopje župnišča)
– na vzhodu na lokalno povezovalno komunikacijo od gradu do (prestavljene) ceste Zavrč – Goričak – Turški vrh
– na jugu in zahodu na kmetijske površine.
Obodna parcelacija celotnega območja P24-S1 je razvidna iz grafičnega prostorskega dela družbenega plana.
Obodna parcelacija območja kompleksne pozidave, ki je del območja P24-S1, je naslednja: izhodišče je na jugovzhodu območja na stičišču treh parcel št. 121/3, 176/1 in 127; od tega stičišča poteka obodna parcelacija po skupni meji parcel št. 121/3 in 176/1 proti severu in proti severozahodu do južnega vogala objekta (stare kovačije) s parcelno številko. 3; na tem vogalu se meja obrne v smeri točno proti zahodu; v tej zahodni smeri prečka zemljišče s parc. št. 121/3, 121/4 in 121/1 do presečišča s skupno mejo med parcelama št. 121/1 in 128/1; na tem presečišču se obodna parcelacija obrne na jug in poteka v tej smeri po zahodni meji parcele št. 121/1 do stičišča s parcelo št. 127; po zahodni meji parcele št. 127 poteka v južni smeri do točke, ki je približno na 1/3 skupne razdalje zahodne meje parcele št. 127; na tem mestu se obrne meja v smeri točno proti vzhodu in poteka v tej smeri do izhodišča (stičišča treh parcel št. 121/3, 176/1, 127), kjer se obodna parcelacija zaključi; vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini Zavrč.
Območje ima obliko nepravilnega pravokotnika z dvema vzporednima stranicama (vzporedni sta severna in južna meja območja).
Na delu zemljišča s parcelno št. 121/1 (pri gospodarskem poslopju župnišča) je predviden funkcionalni dostop okoli objekta, za njegovo redno rabo.
 
2. Namenska raba
Območje leži ob samem središču Zavrča, na njegovi južni strani. Namenjeno bo stanovanjskim in stanovanjsko-poslovnim dejavnostim.
Zaradi sožitja stanovanjskega programa in morebitnih poslovnih dejavnosti je zahtevano nehrupno (mirno) okolje in bodo dovoljevane le ekološko neoporečne dejavnosti, torej takšne, ki so prilagojene značaju poselitve (kot so razne storitvene dejavnosti – frizerstvo, šiviljstvo, zobozdravstvo itd).
Dodaten pogoj je, da so izbrane dejavnosti tudi prometno nemoteče. Niso možne dejavnosti, ki so vezane na nesorazmerne velikosti motornih in drugih vozil, in dejavnosti, ki imajo za posledico pogostnost pojavljanja vozil.
 
3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Tipični program ožjega varovanega jedra naselja Zavrč tvorijo objekti, v katerih delujejo občina, šola, cerkev in župnišče; le nekaj je stanovanjskih zgradb. Z upoštevanjem varovanja izgleda naselja in njegovih posameznih komponent (grad, cerkev) je določneje definirana zahteva po oblikovanju stavbnih mas objektov v predvideni pozidavi. Ker se bodo pojavili objekti tik ob in pod varovanim jedrom, je njihova nadzemna višina omejena le na pritličje in z možnostjo izkoristka podstrešne etaže (K+P+M). Končna urbanistična in arhitekturna oblika dodanega naselja mora zato biti ob izdelavi zazidalnega načrta večplastno proučena in usklajena.
Postavitev posameznih objektov mora z daljšo stranico objekta slediti plastnicam pobočja. Zaradi južne lege pobočja taka pozidava omogoča tudi kvalitetno osončenje večine bivalnih prostorov.
Predvideni stanovanjski ali poslovno-stanovanjski objekti so prostostoječi, locirani praviloma v vogalni del stavbišča. Zaželena je ločitev na stanovanjski del in ostali del posameznega objekta. Jasno nakazan mora biti dostop v poslovne prostore; oblikovan naj bo ustrezno posamezni izbrani dejavnosti.
Zemljiške parcele so praviloma velikosti ca. 900 m2 (do največ ca. 1100 m2), kar zadošča tudi za morebitne poznejše širitve stanovanjskih in poslovnih programov. Seveda je možno oblikovati tudi manjše zemljiške parcele, torej take, ki bodo zadoščale željam po samo stanovanjski zgradbi.
Pozidava s tlorisno zasnovo v obliki črke “L” pri taki parcelaciji praviloma ni izvedljiva (običajno je vidna in moteča podkletitev prečnega kraka ali kadar velikost objekta ne omogoča zadostnih medsebojnih odmikov). Z uporabo poznanih tehničnih rešitev (sosednji zidovi brez odprtin, skupna streha z ločilnim požarnim zidom sosednjih objektov, kratek prečni trakt in podobno) pa je seveda možno uporabiti tudi tovrstno urbanistično možnost. Vendar morajo pri takšni izbiri pozidave biti vsi objekti v istem nizu enako oblikovno in gabaritno zasnovani.
 
4. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Območje obdelave meji na vzhodu na varovano območje kulturne dediščine Grad Zavrč (evidenčna številka območja kulturne dediščine Grad Zavrč je 6518).
Na oddaljenosti približno 70 m severno od dela ureditvenega območja P24-S1 Zavrč, kjer se predvideva izdelava zazidalnega načrta, se nahaja cerkev Sv. Nikolaja, sakralni stavbni spomenik z evidenčno številko kulturne dediščine 3523.
Naselbinsko območje Zavrča je opredeljeno kot kulturna dediščina z evidenčno številko kulturne dediščine 600406. Znotraj območja kulturne dediščine Naselbinsko območje Zavrča se nahaja tudi območje, ki se s temi programskimi zasnovami za zazidalni načrt namenja za pozidavo.
Celotno območje programskih zasnov za zazidalni načrt in tudi vse okoliške površine se nahajajo v območju kompleksnega varstva z evidenčno št. območja kulturne dediščine 600445.
Pri snovanju novih objektov in mikrolokaciji le-teh je potrebno upoštevati smeri dominantnih pogledov na osrčje Zavrča in bližnjega ruralnega zaledja.
Individualna obhišna zasaditev mora biti izvedena z avtohtonim rastlinjem. Žive meje naj bodo zasajene na mejah med posameznimi lastniškimi parcelami. V celoti mora biti dan poudarek krajinski tipiki objektov in pozidave.
Ohraniti je potrebno morebitna obstoječa kvalitetna drevesa.
K posameznim posegom in k celoti mora biti pridobljeno soglasje pristojnih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine.
 
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Območje bo stanovanjsko oziroma stanovanjsko-poslovno, z neposredno bližino javnega programa (sedež Občine Zavrč, šola, cerkev).
Dodano število 6 – 7 stanovanjskih objektov na območju kompleksa pozidave naj ne bi pomenilo dodatne obremenitve za okolje.
Predlagani in predvidoma prevladujoči stanovanjski program zahteva nehrupno (mirno) okolje in dovoljuje le ekološko neoporečno dejavnost, torej takšno, ki je dejansko prilagojena značaju poselitve.
Zaželeno je mnogo zelenja.
Osončenje zemljišča je že sedaj kvalitetno.
 
6. Promet
Obstoječa dovozna cesta do obravnavanih zemljišč je glavna napajalna pot do vstopa na območje pozidave. Z nje se odcepi dovozna cesta za vse objekte v zgornjem in spodnjem nizu zgradb.
Notranjo komunikacijo tvori ulica z obračališčem na zaprtem koncu. Obračališče mora zagotavljati možnost neoviranega obračanja komunalnih in urgentnih vozil običajnih poznanih dimenzij. Ulica je obenem peš pot (višinsko ločeni pločnik ni predviden), saj je namenjena samo lokalnemu in interventnemu dovozu. Skupna širina puščenega prostega prometnega koridorja je najmanj 5,50 m oziroma še bolje 7,0 m.
Ob dovozni cesti niso predvidena parkirišča, zato morajo biti zagotovljena na posameznem zemljišču investitorja. Predvidena naj bi bila vsaj po tri za posamezno dejavnost v objektu.
Dovozi k obstoječim zgradbam se ne spremenijo.
 
7. Komunalna infrastruktura
Vodovodno omrežje poteka ob cesti do obstoječih objektov. Izvedena bo navezava novega omrežja na obstoječe in ob tem bo s projektom potrebno preveriti ali dejanski preseki cevi ter razpoložljive količine vode ustrezajo predvidenim potrebam.
Kanalizacijsko omrežje v naselju Zavrč ne obstoja. Meteorne vode s strešin in utrjenih površin se vodijo v ponikovalnice. Iz objektov odvedene fekalne vode se začasno shranjujejo v vodotesnih dvoprekatnih greznicah brez odtoka, izvedenih individualno ob stanovanjskih objektih. Sodobnejša in sprejemljivejša je izvedba manjše lokalne skupne čistilne naprave, ki bi lahko zajela odpadne fekalne vode tudi iz objektov sosednjega severnega območja pozidave.
Potrebno je preveriti razpoložljive količine električne energije v obstoječi transformatorski postaji. Do vseh objektov bo potrebno zgraditi sekundarno telefonsko omrežje ter predvideti distribucijo KTV.
Ogrevanje objektov bo individualno. Zaželen ogrevalni vir je utekočinjeni naftni plin ali ekstra lahko kurilno olje.
 
8. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Zaklonišča so predvidena le, če to veljavni predpisi zahtevajo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami bodo v celoti upoštevani.
 
9. Zmogljivosti območja
Obstoječi objekti:
Na območju kompleksne pozidave ni obstoječih objektov.
Predvideni objekti:
– izgradnja skupno najmanj 6 do 7 stanovanjskih ali stanovanjsko-poslovnih objektov,
– notranja komunikacija z obračališčem za tovorna motorna vozila.«.
Spremenijo se karte v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in sicer se spremenijo zasnova primarne rabe prostora, zasnova vodnega gospodarstva, zasnova ohranjanja narave, zasnova kulturne dediščine, zasnova naselij, zasnova prometnega omrežja in zasnova energetskega omrežja.
Doda se karta Programske zasnove za zazidalni načrt za območje P24-S1 (del) Zavrč v merilu 1: 2000.
Karte so sestavni del tega odloka.
Sestavni del odloka so tudi strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine, ki jih je v novembru 2000 izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
4. člen
(Zasnova vodnega gospodarstva)
Zasnova vodnega gospodarstva, prikazana na kartah 1: 5000 in 1: 25000, obsega poplavno območje stoletnih vod reke Drave.
5. člen
(Zasnova ohranjanja narave)
Zasnova ohranjanja narave, prikazana na kartah 1: 5000 in 1: 25000, obsega: krajinski park Stara Drava, naravni rezervat Gris (v območju krajinskega parka Stara Drava), naravni spomenik Koroščev hrast v Hrastovcu, naravni spomenik rastišče redkih rastlin v Drenovcu, grajski park v Zavrču, okolico cerkve sv. Marije v Zavrču.
6. člen
(Zasnova kulturne dediščine)
Zasnova kulturne dediščine, prikazana na kartah 1: 5000 in 1: 25000, obsega naslednja območja in enote varstva kulturne dediščine iz Zbirnega registra dediščine:
– cerkev sv. Nikolaja v Zavrču,
– cerkev sv. Marije v Zavrču,
– cerkev sv. Janeza v Gorenjskem vrhu,
– cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Turškem vrhu,
– grad Zavrč,
– naselbinsko območje Zavrča,
– grajska klet v Zavrču,
– domačija Zavrč 3,
– zidanica Švabovo v Hrastovcu,
– klet Hrastovec 116,
– klet Belski vrh 3,
– klet Belski vrh 88,
– Urbanova kapelica v Hrastovcu,
– znamenje v Hrastovcu,
– kapelica v Hrastovcu,
– arheološko območje Belski vrh,
– območje kompleksnega varstva (Borl),
– hiša Zavrč 6,
– klet Hrastovec 60,
– hiša Belski vrh 18,
– arheološko najdišče Zavrč.
7. člen
(Zasnova prometnega omrežja)
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1: 5000 prikazuje državne ceste na območju Občine Zavrč, in sicer: regionalno cesto I. reda št. 228 Spuhlja – Zavrč, regionalno cesto III. reda št. 691 Zavrč – Drenovec.
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1: 25000 prikazuje: državne ceste (regionalno cesto I. reda št. 228 Spuhlja – Zavrč, regionalno cesto III. reda št. 691 Zavrč – Drenovec), lokalne ceste, vinske ceste in haloško obmejno cesto.
8. člen
(Visokonapetostno elektroenergetsko omrežje)
Preko območja Občine Zavrč poteka 110 kV daljnovod Formin – Nedeljanec (R Hrvaška), z oznako D-1041/1. Širina varnostnega koridorja 110 kV daljnovoda znaša 2 x 15 m = 30 m (na vsako stran daljnovoda 15 metrov).
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca daljnovoda. Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije, dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja kot to določa veljavna uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
9. člen
(Spremembe površin)
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 0,63 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 1,56 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za 0,26 ha. Površine ureditvenih območij naselij in razpršene gradnje se povečajo za 2,45 ha.
10. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)
K temu odloku je pridobljen sklep Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-107 z dne 17. 12. 2002 o ugotovitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
11. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-1/2000
Zavrč, dne 28. februarja 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost