Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003

Kazalo

1223. Sklep o ustanovitvi Agencije za železniški promet, stran 3626.

Na podlagi 21. člena zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01, 52/02 in 110/02) in v skladu s 6. členom zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Agencije za železniški promet
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Agencija za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot samostojna organizacija, ki v javnem interesu opravlja naloge upravljavca javne železniške infrastrukture ter druge naloge, ki jih določa zakon in ta sklep. Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. V njenem imenu ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen
Agencija je javna agencija in je pravna oseba javnega prava.
II. IME IN SEDEŽ JAVNE AGENCIJE
3. člen
Ime javne agencije je: Agencija za železniški promet.
Skrajšano ime agencije je: AŽP.
4. člen
Sedež agencije je na Kopitarjevi 5 v Mariboru.
Agencija lahko organizira svoje delo v izpostavah. Njihovi sedeži se glede na potrebe določijo v posebnem aktu, ki ga s soglasjem ustanovitelja sprejme svet agencije.
5. člen
Agencija pri poslovanju uporablja pečat z imenom agencije. Pečat vsebuje tudi njen znak oziroma logotip. Njegovo vsebino, obliko in velikost določa poseben akt agencije.
III. NALOGE AGENCIJE
6. člen
Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu naslednje naloge:
1. izdaja posamične upravne akte na podlagi zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01, 52/02 in 110/02) in zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00 in 110/02), ki jih do njene ustanovitve izdajata Ministrstvo za promet in Direkcija za železniški promet;
2. izdaja splošne akte, potrebne za izvrševanje svojih javnih pooblastil;
3. opravlja naloge upravljavca javne železniške infrastrukture, ki jih predpisujejo predpisi;
4. pripravi in izda program omrežja;
5. z upravljavci železniških omrežij drugih držav sodeluje pri usklajevanju dodeljevanja vlakovnih poti;
6. pripravi in določi vozni red;
7. pripravi delovno gradivo za Nacionalni program gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, Letni načrt gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, delovna gradiva za podzakonske predpise o varnosti železniškega prometa, delovna gradiva drugih predpisov o železniškem prometu in druga gradiva s področja železniškega prometa, ki jih od agencije zahteva Ministrstvo za promet;
8. v imenu in za račun države po predhodnem soglasju ustanovitelja z izvajalci sklepa pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe iz 6. in 11. člena zakona o železniškem prometu;
9. sklepa pravne posle, vezane na gospodarjenje s sredstvi, ki jih ima v upravljanju;
10. nadzoruje izvajanje pogodb iz prejšnjih dveh točk in je odgovorna za njihovo uspešno, gospodarno in kakovostno izvajanje ter namensko porabo sredstev;
11. skrbi za razvoj na področju razvoja železniške infrastrukture in železniškega prevoza;
12. pripravi program vzdrževalnih del, ki se opravljajo med odvijanjem železniškega prometa;
13. sodeluje z Ministrstvom za promet pri pripravi izhodišč za pogovore o mednarodnem sodelovanju v železniškem prometu in pri pripravi programov, na podlagi katerih je mogoče pridobiti sredstva iz skladov Evropske unije;
14. pripravlja programe za kandidiranje za sredstva iz skladov Evropske unije in koordinira uporabo sredstev iz teh skladov;
15. s soglasjem ustanovitelja in v sodelovanju z Ministrstvom za promet izdeluje, vodi in financira projekte gradnje ali investicijskega vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki se financirajo iz javnih in/ali zasebnih finančnih sredstev;
16. vodi evidence premoženja, ki ga upravlja;
17. druge naloge, določene s predpisi.
7. člen
Agencija opravlja kot tržno dejavnost naslednje storitve:
– storitve distribucije in dobave električne energije,
– storitve arhitekturnega in gradbenega projektiranja,
– storitve tehničnega preizkušanja in projektiranja,
– storitve obdelave podatkov,
– storitve raziskav,
– druge podobne storitve.
O opravljanju drugih podobnih storitev odloča svet agencije.
IV. ORGANA AGENCIJE
8. člen
Organa agencije sta svet agencije in njen direktor.
a) Svet agencije
9. člen
Svet agencije ima pet članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: član).
Člane sveta agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj za pet let z možnostjo za ponovno imenovanje.
Svet izvoli predsednika na predlog ustanovitelja.
10. člen
Svet agencije:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejme program dela in finančni načrt ter letno poročilo in druga poročila agencije s soglasjem ustanovitelja,
– imenuje pooblaščenega revizorja, ki pregleda letno poročilo,
– sprejme splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil agencije,
– s soglasjem ministra, pristojnega za promet, sprejme akt o notranji organizaciji in akt o sistemizaciji delovnih mest agencije,
– na predlog direktorja odloča o tržnih storitvah, ki jih lahko opravlja agencija,
– na predlog direktorja s soglasjem ustanovitelja odloča o presežku prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki,
– izvede javni natečaj za imenovanje direktorja agencije,
– ustanovitelju predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih nalog iz pristojnosti sveta agencije.
Splošni akti iz četrte alinee prejšnjega odstavka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je izid glasovanja neodločen, odloči glas predsednika.
b) Direktor agencije
11. člen
Direktorja agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega natečaja.
Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02; v nadaljnjem besedilu: ZJA).
Direktor kot organ agencije opravlja naloge, ki jih določajo ZJA, ta sklep in drugi predpisi.
Direktorja v njegovi odsotnosti nadomešča oseba, ki jo s posebnim pooblastilom določi direktor med vodji notranjih organizacijskih enot.
V. NAČRTOVANJE DELA AGENCIJE IN NJENO POROČANJE
12. člen
Agencija v finančnem načrtu in programu dela določi cilje in naloge, ki jih bo spremljala in opravljala v prihodnjem letu.
Obvezne sestavine programa dela so:
– opredelitev obsega vzdrževanja, ki izhaja iz letnega načrta gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki ga sprejme vlada,
– opredelitev obsega vzdrževanja iz prejšnje alinee s stališča ohranitve sedanjih zmogljivosti javne železniške infrastrukture, njihovega povečanja ter zagotavljanja varnosti železniškega prometa,
– opredelitve obsega storitev prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu, ki izhaja iz usmeritev v prometni politiki in razpoložljivih finančnih sredstev,
– opredelitev obsega storitev prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu iz prejšnje alinee s stališča zagotavljanja javnega prevoza potnikov v zadovoljivem obsegu,
– opredelitve obsega storitev prevoza potnikov v mednarodnem potniškem prometu, če ga opravlja izvajalec s prispevkom države,
– opredelitev obsega prevoza blaga, ki ga v javnem interesu sofinancira država (kombinirani prevoz, prevoz blaga).
13. člen
Agencija skladno s 37. členom ZJA v letnem poročilu poroča ustanovitelju o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu, izpolnitvi finančnega načrta ter izidu poslovanja.
Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor, ki ga imenuje svet agencije.
14. člen
Na podlagi nacionalnega programa gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture agencija pripravi predlog letnega načrta gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za naslednje leto. Načrt pošlje Ministrstvu za promet, ki pripravi njegovo dokončno besedilo in ga predloži vladi v sprejetje. Omenjeni načrt je temelj za pripravo programa dela agencije iz 12. člena tega sklepa.
Agencija poroča Ministrstvu za promet o izvedbi letnega načrta iz prejšnjega odstavka tega člena za preteklo leto.
VI. SREDSTVA AGENCIJE IN NJENO POSLOVANJE
15. člen
Za ustanovitev in začetek dela agencije ustanoviteljica namenja opremo, ki jo uporablja Direkcija za železniški promet in skladno s 33. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 110/02) proračunska sredstva, namenjena za delo Direkcije za železniški promet v letu 2003.
Oprema iz prejšnjega odstavka je last Republike Slovenije, s tem, da se prenese v uporabo in upravljanje agencije.
16. člen
Ustanoviteljica izroča agenciji v upravljanje:
– javno železniško infrastrukturo, ki jo določa 10. člen zakona o železniškem prometu;
– železniška postajna poslopja.
Pri uporabi in upravljanju s sredstvi iz prejšnjega odstavka tega člena mora agencija ravnati kot skrben in dober gospodar.
17. člen
Prihodki za delo agencije so:
– sredstva, pridobljena iz proračuna,
– donacije,
– sredstva, pridobljena iz gospodarjenja s sredstvi v upravljanju (uporabnina, najemnina, zakupnina ipd.),
– sredstva iz prihodkov od opravljanja poslov po pooblastilu (dodeljevanje licenc, varnostnih spričeval in drugih posamičnih upravnih aktov),
– sredstva, ki jih agencija pridobi iz naslova posojil.
Agencija se sme zadolžiti samo, če je to določeno v finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji v skladu z zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 20/02 in 56/02) in drugimi predpisi.
18. člen
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet agencije na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
Agencija uporabi presežek prihodkov nad odhodki za:
– vzdrževanje in gradnjo javne železniške infrastrukture,
– razvoj na področju, ki ga s svojimi nalogami pokriva agencija,
– plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji v skladu z zakonom,
– vplačilo v proračun Republike Slovenije.
19. člen
Agencija vodi računovodstvo in računovodske evidence ter izdeluje letna poročila skladno z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), zakonom o javnih financah in predpisi, izdanimi na njuni podlagi.
Vodenje računovodstva in računovodskih evidenc ter sestava letnega poročila mora omogočati preglednost prihodkov in odhodkov ločeno po namenu porabe in ločeno po virih sredstev.
VII. DELAVCI DIREKCIJE ZA ŽELEZNIŠKI PROMET
20. člen
Delavci Direkcije za železniški promet, ki je bila na podlagi zakona o železniškem prometu preoblikovana v Agencijo za železniški promet, nadaljujejo delovno razmerje v agenciji z dnem njene registracije.
Plače in drugi prejemki zaposlenih se določajo skladno z ZJA.
VIII. PREHODNA DOLOČBA
21. člen
Agencija od javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., v roku dveh mesecev od uveljavitve tega sklepa prevzame v upravljanje vsa sredstva, pravice in obveznosti iz naslova javne železniške infrastrukture, ki se vodijo v okviru bilance stanja javne železniške infrastrukture v upravljanju, in železniških postajnih poslopij.
Za realizacijo prevzema iz prejšnjega odstavka imenuje direktor agencije posebno skupino, ki pripravi primopredajni zapisnik. Član te skupine je tudi pooblaščeni revizor, ki opravlja revizijo računovodskih izkazov javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.
Primopredajni zapisnik podpišeta direktor agencije in predsednik uprave javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.
IX. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-15/2003-1
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost