Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003

Kazalo

1226. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, stran 3629.

Na podlagi 6. člena in za izvrševanje zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US RS, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
1. člen
V pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99 in 79/00) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Agencija lahko opravlja dejavnost posredovanja dela tudi tako, da posreduje začasno in občasno delo dijakom in študentom, pri čemer se za posredovanje dela šteje opravljeno delo na podlagi potrdila s strani delodajalca in izvršenega plačila dijakom in študentom.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Vpis članov je dovoljen le na lokaciji, ki je vpisana v koncesijski pogodbi, in ni mogoč brez izpolnjevanja pogojev iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika. Pri vpisu članov koncesionar preveri osebno identifikacijo dijaka ali študenta.”.
2. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Agencija mora hraniti potrdila o statusu dijaka ali študenta za tekoče šolsko ali študijsko leto.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se v prvi alinei za besedo “ime” dodata besedi »in sedež«.
V drugi alinei se pred besedo “številka” doda beseda »zaporedna«.
V tretji alinei se za besedo “naziv” dodata besedi »in sedež.«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– ime, priimek, rojstni datum in številka osebnega dokumenta napotene osebe,«.
Za enajsto alineo se doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
»– na napotnici za študente vpisna številka študenta.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se koncesionar z delodajalcem in dijakom ali študentom neposredno dogovori za opravljanje dela pri delodajalcu, mora koncesionar dijaku ali študentu zagotoviti en izvod napotnice.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Napotnica velja le ob predložitvi osebnega dokumenta napotene osebe.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(časovna veljavnost napotnice)
Napotnica se izdaja le za isto osebo pri istem delodajalcu za obdobje največ 90 dni.
Pri napotnici je poleg podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena obvezen podatek tudi datum ali rok veljavnosti napotnice, katere veljavnost ne sme biti daljša od 90 dni, in podatek o statusu dijaka ali študenta za tekoče šolsko ali študijsko leto.«.
5. člen
V 8. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Agencija, ki opravlja dejavnost posredovanja del dijakom in študentom, izpolnjuje pogoje iz tega člena, če ima na vsaki lokaciji, kjer izvaja dejavnost, zaposlenega vsaj enega delavca, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.«.
6. člen
V 10. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Koncesionar je dolžan zagotoviti invalidom dostop do storitev.«.
7. člen
V 16. členu se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– obveznost koncesionarja, da podpisani aneks h koncesijski pogodbi dostavi v roku 15 dni od prejema aneksa,«.
V enajsti alinei se besedi »čisti prihodek« nadomestita z besedilom »fakturirani prihodek od koncesijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: prihodek od koncesijske dejavnosti).«.
8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(trajanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas.
Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti iz prve, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se sklene za dve leti. Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in velja do zaključka naslednjega koledarskega leta.
Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se sklene za eno leto. Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in velja do zaključka istega koledarskega leta.
Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se lahko sklene za dve leti, če je to dejavnost agencija opravljala na podlagi koncesijske pogodbe za določen čas najmanj tri leta in če v tem času ni kršila določb koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba, sklenjena za določen čas, se lahko podaljša, če agencija vloži vlogo za podaljšanje pogodbe najkasneje tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe.«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo ene od pogodbenih strank,
– z odvzemom koncesije,
– s prenehanjem agencije oziroma z dnem uvedbe stečajnega ali likvidacijskega postopka.
Šteje se, da je agencija pričela z opravljanjem dejavnosti, če je v roku 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe dostavila ministrstvu odločbo pristojne upravne enote o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma priglasitev začetka opravljanja dejavnosti pristojnem organu.
O prenehanju agencije ali podružnice oziroma organizacijske enote mora vsaka stranka nasprotno stranko obvestiti pisno.
Agencija mora o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti agencije ali podružnice oziroma organizacijske enote obvestiti ministrstvo najmanj 3 mesece pred nameravanim prenehanjem opravljanja dejavnosti.
Agencija, ki s soglasjem ministrstva preneha opravljati dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom v celoti ali samo v podružnici oziroma organizacijski enoti, mora v roku 30 dni sporočiti vse potrebne podatke, da se opravi poračun za odvajanje sredstev v skladu s 24. členom tega pravilnika.«.
10. člen
V prvem odstavku 19. člena se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– če agencija iz krivdnih razlogov ni dostavila pogodbe o odvajanju sredstev v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
V drugem stavku tretjega odstavka se črta beseda »stalnih«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo pisno obvesti koncesionarja o odvzemu koncesije agenciji v celoti ali samo za podružnico oziroma organizacijsko obliko.«.
11. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(rizični sklad in priznani stroški agencije, ki posreduje delo dijakom in študentom)
Agenciji, ki posreduje delo dijakom in študentom, se v letih 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 in dalje, priznajo naslednji stroški v odstotkih od prihodka ustvarjenega iz koncesijske dejavnosti v preteklem letu, zaračunanega iz 10% koncesijske dajatve:
-----------------------------------------------------------------
Prihodek od         Priznani stroški v letu v%
koncesijske dejavnosti 
v mio SIT      2003   2004  2005  2006 2007 in dalje
-----------------------------------------------------------------
do 20         70    65   60   55       50
nad 20 do 80      65    60   55   50       50
nad 80 do 1000     60    55   50   50       50
nad 1000        50    50   50   50       50
-----------------------------------------------------------------
Priznani stroški iz prejšnjega odstavka vključujejo stroške, ki so neposreden pogoj za opravljanje koncesijske dejavnosti po obsegu in vrstah stroškov, kot so:
– stroški materiala in storitev,
– stroški dela,
– amortizacija.
Agencija je dolžna oblikovati rizični sklad v višini 0,8% od prihodka od koncesijske dejavnosti za primer plačilne nesposobnosti uporabnikov za opravljena dela dijakov in študentov in določiti način koriščenja sredstev sklada.
Prihodki od koncesijske dejavnosti iz prvega odstavka se za dobo enega leta, v času določitve prihodka za preteklo leto do ugotovitve novega prihodka, usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin v skladu z objavljenimi podatki Statističnega urada Republike Slovenije.«.
12. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(priznani stroški za nove koncesionarje)
Agenciji, ki je pričela s poslovanjem, se za leto, ko je pričela s poslovanjem, akontativno določijo stroški in sicer za leto 2003 v višini 70%, za leto 2004 v višini 65%, za leto 2005 v višini 60%, za leto 2006 v višini 55% in za leto 2007 in naprej v višini 50%, od prihodka od koncesijske dejavnosti v pavšalni višini 15 milijonov SIT, ki se usklajuje v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena.
Po koncu prvega leta poslovanja pa se določijo stroški na podlagi ustvarjenega prihodka od koncesijske dejavnosti in opravi poračun odvajanja sredstev za namene iz tretjega odstavka 6. člena zakona do 30. aprila tekočega leta.«.
13. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(odvajanje sredstev)
Razliko sredstev med prihodkom od koncesijske dejavnosti in priznanimi stroški iz 22. člena tega pravilnika, je agencija dolžna v višini akontativnih sorazmernih mesečnih zneskov, določenih v koncesijski pogodbi, odvajati Študentski organizaciji Slovenije na poseben enoten račun.
Agencija mora opraviti poračun odvedenih sredstev v roku dveh mesecev po roku za oddajo statističnih podatkov iz izkaza poslovnega izida za preteklo leto in o tem obvestiti ministrstvo ter predložiti dokumentacijo.
Ministrstvo določi agenciji novo višino priznanih stroškov iz 22. člena tega pravilnika na podlagi ugotovljenega prihodka iz koncesijske dejavnosti.
Agencija mora opraviti poračun odvedenih sredstev prejemniku, med dejansko odvedenimi sredstvi in novo določeno akontacijo za preteklo leto in za mesece v tekočem letu, do podpisa aneksa o odvajanju sredstev h koncesijski pogodbi.
Agencija mora en izvod pogodbe o odvajanju sredstev dostaviti ministrstvu v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe in v roku 30 dni po sklenitvi aneksa o odvajanju h koncesijski pogodbi, sicer je to razlog za odvzem koncesije.«.
14. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(poročanje agencij iz prve, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena)
Agencija, ki opravlja dejavnost iz prve, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, je dolžna ministrstvu podati letno poročilo o svojem delu, najkasneje do 15. aprila za preteklo leto. Poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
1. Status iskalca zaposlitve (brezposelna oseba, težje zaposljiva brezposelna oseba, zaposlena),
– stopnja izobrazbe,
– poklic.
2. Realizirane zaposlitve:
– status iskalca zaposlitve,
– stopnja izobrazbe iskalca zaposlitve,
– poklic,
– čas trajanja zaposlitve (določen, nedoločen).
3. Relizirane zaposlitve s subvencijo zavoda:
– status iskalca zaposlitve,
– stopnja izobrazbe iskalca zaposlitve,
– poklic,
– podjetje in panoga trenutne zaposlitve,
– čas trajanja zaposlitve (določen, nedoločen).
4. Kopijo izkaza poslovnega izida.
5. Finančne in druge podatke o posredovanju zaposlitve oziroma dela.«.
15. člen
Za 28. členom se dodata nova 28.a in 28.b člen, ki se glasita:
»28.a člen
(poročanje agencije iz druge alinee prvega odstavka 2. člena)
Agencija, ki opravlja dejavnost posredovanja del iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, mora oddati letno poročilo najkasneje do 15. aprila za preteklo leto in v njem navesti naslednje podatke:
– število dijakov, študentov (skupno),
– število izdanih napotnic (dijaki, študentje, skupno),
– število opravljenih del (dijaki, študentje, skupno),
– kopijo izkaza poslovnega izida,
– prihodek iz koncesijske dejavnosti,
– realizirane stroške za opravljanje koncesijske dejavnosti (stroški dela, materialni stroški, drugi stroški in stroški skupaj),
– obseg odvedenih sredstev iz koncesijskih dajatev,
– število skupno zaposlenih v agenciji in podružnicah (določen čas, nedoločen čas, ostale oblike).
Ministrstvo lahko od agencije zahteva tudi dostavo dodatnih podatkov, ločeno po podružnicah ali organizacijskih enotah, v skladu s pogodbo in danimi navodili ministrstva.«.
»28.b člen
(poročanje)
Agencija mora podati poročilo tudi na vsako zahtevo ministrstva in mu omogočiti vpogled v poslovanje.
Agencija je dolžna ministrstvu sporočati vse spremembe, ki vplivajo na obstoj koncesijskega razmerja, v roku 8 dni po nastanku spremembe.«.
16. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(finančni nadzor)
Nadzor nad namensko porabo sredstev iz tretjega odstavka 6. člena zakona izvajajo Računsko sodišče Republike Slovenije in pristojna ministrstva v skladu z zakonom.
Vlada Republike Slovenije imenuje na predlog Sveta Vlade RS za študentska vprašanja medresorsko nadzorno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za šolstvo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za finance.
Medresorska nadzorna komisija spremlja namensko porabo sredstev, opozarja na ugotovljene nepravilnosti in predlaga ustrezne ukrepe za njihovo odpravo.
Naloge komisije iz prejšnjega odstavka in način njenega dela se podrobneje določijo s poslovnikom, ki ga sprejme Svet Vlade RS za študentska vprašanja.«
17. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(sodelovanje prejemnika sredstev)
Študentska organizacija Slovenije, kot prejemnik sredstev iz koncesijske dajatve, je dolžna medresorski nadzorni komisiji poročati o porabi prejetih sredstev za tekoče leto najkasneje do 15 maja prihodnjega leta.
Medresorska nadzorna komisija lahko od prejemnika sredstev zahteva dostavo podatkov in dokazil v skladu z danimi navodili.«.
18. člen
Z agencijami, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika še sklenjene pogodbe za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, se v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika sklene nova koncesijska pogodba v skladu s tem pravilnikom.
Pogodbe o koncesiji za agencije, ki že opravljajo dejavnost iz prve, tretje, četrte in pete alinee 2. člena tega pravilnika ostanejo v veljavi do preteka časa, za katerega so bile sklenjene.
19. člen
Agencija, ki posreduje delo dijakom in študentom, je dolžna uskladiti izdajanje napotnic s 6. in 7. členom tega pravilnika v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-018/97-050
Ljubljana, dne 17. marca 2003.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost