Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1259. Deklaracija v zvezi z iraško krizo (DeIrak)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

1260. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1328. Uredba o spremembi uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
1329. Uredba o dopolnitvi uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave
1330. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob Evropskem letu invalidov 2003
1331. Uredba o dopolnitvi uredbe o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002-2003 (EKO 2, EKO 3)
1332. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec
1333. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas na Bizeljskem

Odloki

1334. Odlok o gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji

Sklepi

1335. Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin

Drugi akti

1336. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana

MINISTRSTVA

1261. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
1263. Sklep o veljavnosti četrtega in petega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje

USTAVNO SODIŠČE

1264. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 13. člena, prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 35. člena zakona o kmetijsko gozdarski zbornici
1265. Odločba o razveljavitvi 51. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) v delu, ki se nanaša na obveščanje in oglaševanje ob cestah v času volilne kampanje
1266. Odločba o ugotovitvi, da določbe 23. člena in prvega odstavka 25. člena zakona o dohodnini niso v neskladju z ustavo ter o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 138. člena zakona o davčnem postopku in 2. člena zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka
1267. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča RS, št. IV Ips 126/2000
1268. Sklep o zavrževanju zahteve Državnega zbora za presojo ustavnosti vsebine referendumskega vprašanja
1269. Odločba o ugotovitvi, da določbe 31. člena ter prvega in drugega odstavka 39. člena obrtnega zakona niso v neskladju z ustavo in o ugotovitvi, da je obrtni zakon iz razlogov, navedenih v odločbi, v neskladju z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1270. Sprememba in dopolnitev tarife nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu zakona o gospodarskih družbah

OBČINE

Brežice

1271. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2003

Celje

1272. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Rekreacijski center na Golovcu"
1273. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zahodno Ostrožno
1274. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1275. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Stegujev-Habjanov hrib in zazidalnega načrta Stegujev hrib
1276. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 2003
1277. Sklep o spremembi sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje
1278. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Dolenjske Toplice

1279. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Dolenjske Toplice
1280. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za naselji Dolenjske Toplice in Sela pri Dolenjskih Toplicah

Grad

1281. Odlok o ustanovitvi ustanove Fundacija za razvoj Goričkega

Horjul

1282. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2002
1283. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2003

Hrpelje-Kozina

1284. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Hrpelje-Kozina

Ig

1285. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2003
1286. Odlok o predkupni pravici Občine Ig

Kamnik

1287. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
1288. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik

Komen

1289. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o sklenitvi ustreznih pravnih poslov

Kranj

1290. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003
1291. Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Kranj
1292. Odlok o oprostitvi plačevanja komunalne takse
1293. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 214/12, pot v izmeri 170 m2, k.o. Britof
1294. Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
1295. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem

Krško

1296. Sklep o imenovanju člana upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Kungota

1297. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2003
1298. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2004
1299. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota

Ljubljana

1300. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana
1301. Sklep o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo

Ljubno

1302. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2002

Ljutomer

1303. Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2003

Luče

1304. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2003

Medvode

1305. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990, za območje Občine Medvode
1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 10 Pirniče
1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Zbilje
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Medvode
1309. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 15 Žlebe-Golo Brdo

Metlika

1310. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Murska Sobota

1311. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2003

Nazarje

1312. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Nazarje

Odranci

1313. Odlok o spremembah o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Odranci
1314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Osilnica

1315. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Osilnica
1316. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Osilnica
1317. Sklep o imenovanju podžupana Občine Osilnica

Pivka

1318. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2003

Rogašovci

1319. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju od 1. 4. 2003 do 30. 4. 2003

Semič

1320. Razpis predčasnih volitev člana Občinskega sveta občine Semič - predstavnika romske skupnosti

Sveti Jurij ob Ščavnici

1321. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2002
1322. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
1323. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2003
1324. Sklep o imenovanju nadzornega odbora

Tržič

1325. Razveljavitev pravilnika o uporabi službenih vozil Občine Tržič

Videm

1326. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm

Vitanje

1327. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje
AAA Zlata odličnost