Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003

Kazalo

1256. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Kungota, stran 3749.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 določil
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Kungota
I. RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV (PUP)
Občina Kungota je s pričetkom svojega delovanja v letu 1995 prevzela prostorske izvedbene akte Občine Pesnica oziroma Maribor – Pesnica, med njimi tudi odlok o urbanističnem redu (MUV, št. 7/77).
V letu 1997 je zaključila postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana za svoje območje, v letu 2001 pa je pričela novega, ki je v teku.
Ker obstajajo nekatera vsebinska nasprotja med planskimi akti za območje občine in prostorskimi izvedbenimi akti, ki so podlaga za dovoljevanje posegov v prostor in pridobivanje dovoljenj, je treba čimprej poskrbeti za ustrezne podlage za poseganje v prostor, ki bodo omogočile uresničevanje odločitev, sprejetih v prostorskem planu.
Med razlogi za pripravo PUP je treba navesti predvsem naslednje:
a) uskladitev s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine: odlok o urbanističnem redu, ki izhaja iz let 1972 oziroma 1977, ima grafične priloge le za ureditvena območja naselij, navedena v 4. členu odloka. Meje teh naselij so takšne, kot so veljale v času sprejetja odloka. Ves ostali prostor občine je opredeljen kot območje kmetijskih in gozdnih zemljišč.
To pomeni, da odlok povzema bistveno drugačne meje zazidljivih površin oziroma območij, na katerih so dopustne posamezne vrste posegov v prostor, kot so danes veljavne ali povedano drugače: na vseh danes veljavno opredeljenih stavbnih zemljiščih ni pravne podlage za izdajanje dovoljenj za posege v prostor, prav tako pa je brez priprave novega izvedbenega akta ne bo tudi za stavbna zemljišča, ki bodo opredeljena v novem planskem postopku, ki poteka v občini.
b) uskladitev z zakonodajo, sprejeto po letu 1984, ki vpliva na urejanje in izvajanje posegov v prostor:
poleg v predhodni točki navedenega razloga so med razlogi, ki narekujejo potrebo po pripravi PUP, tudi spremembe zakonodaje, zlasti:
– zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bistveno spremenil pogoje za poseganje na kmetijska zemljišča,
– spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg posegov, ki jih je mogoče izvajati na podlagi PUP,
– zakon o kulturni dediščini in zakon o ohranjanju narave, oba iz leta 1999, ter zakon o varstvu okolja iz leta 1993 oziroma 1996, ki s svojimi določili bistveno vplivajo na vsebino in postopke v zvezi s poseganjem v prostor.
c) sprejetje nove zakonodaje s področja urejanja prostora
Z novo zakonodajo, ki je v postopku sprejemanja (zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov), ni več predvideno, da bi bilo kot podlago za posege v prostor mogoče uporabljati urbanistični red. Hkrati nova zakonodaja več ne pozna prostorskih ureditvenih pogojev, predvideva pa, da se prostorske sestavine veljavnih planskih aktov občine skupaj s prostorskimi ureditvenimi pogoji uporabljajo kot prostorski red občine.
Določila nove zakonodaje bi za Občino Kungota pomenila, da za pretežno večino občinskega prostora ne bi imeli akta, na podlagi katerega bi lahko upravna enota izdajala dovoljenja, novega akta pa zaradi neizpolnjevanja predpogojev za njegovo izdelavo ne bi mogla pripraviti.
Ocenjujemo, da bi nastala pravna praznina, v kateri v obdobju približno 2 do 3 let ali več na večini občinskega teritorija ne bi bilo mogoče izdati nobenega dovoljenja za kakršenkoli poseg v prostor, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje.
Najmanj zaradi vsega zapisanega je nujno potrebno pripraviti odlok o PUP za območje občine izven območij, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti ali posebnimi, samostojnimi PUP ter ga uskladiti s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Kungota, ga prilagoditi veljavni zakonodaji in v njem opredeliti bolj jasne in decidirane opredelitve od tistih, na podlagi katerih se danes izvajajo posegi v prostor.
S tem programom priprave določamo vsebino, postopek in roke priprave ter sprejemanja PUP, ministrstva ter druge organe in organizacije, ki sodelujejo v postopku verifikacije akta, nosilce upravno strokovnih aktivnosti, strokovne izvajalce posameznih nalog ter potrebna finančna sredstva za izvedbo projekta.
II. OSNOVE ZA PRIPRAVO PUP
2.1. Naročnik in izdelovalec PUP
Naročnik PUP je Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
Koordinator aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem PUP je Občinska uprava Občine Kungota,upravni referent Zupe Miran.
Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v zbiranju ponudb za oddajo naročil male vrednosti, ki ga bo pripravila in izvedla občina.
 
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi podlagi sprejeti ustrezni podzakonski predpisi,
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 67/02),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 67/02)
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99),
– priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin (MOP UPP, Ljubljana, april 1999) ter dopolnitve navedenega priporočila iz februarja 2002.
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava akta bo obsegala:
– izdelavo ustreznih strokovnih podlag
– izdelavo tekstualnega dela PUP (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili ipd.) in grafičnega dela PUP s fazami:
– osnutek PUP,
– dopolnjeni osnutek PUP,
– usklajeni predlog PUP,
– končni elaborati PUP.
V postopku bodo izvedene ustrezne faze javne verifikacije ter na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
 
2.3. Območje obravnave v PUP
V PUP se vključijo:
– pretežno že pozidani deli ureditvenih območij naselij Zg. Kungota, Plintovec, Svečina, Plač, Jurij ob Pesnici, Gradiška I, Gradiška II in Morski jarek; s PUP se ne urejajo naselja oziroma njihovi deli, za katere velja ali je potrebno pripraviti prostorski izvedbeni načrt;
– ostali (odprti) prostor občine.
Dokončno bo območje urejanja s PUP določeno po izdelavi ustreznih strokovnih podlag.
 
2.4. Strokovne podlage in veljavni prostorski akti
Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja gradiva:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 (Uradni list RS, št. 72/97)
– odlok o urbanističnem redu (MUV, št. 7/77),
– ZN delov naselij izven Maribora (na območju Občine Kungota zajema naselje Gradiška in del Zg. Kungota), objavljeno v MUV, št.10/72 in spremembe v MUV, št. 7/77,10/74, 15/74, 12/75, 7/76, 17/83, izdelovalec ZUM
– ZN za del naselja Sp. Kungota, Gradiška II, objavljeno v MUV, št. 38/84, sprememba MUV, št. 16/85, izdelovalec ZUM,
– ZN za naselje Zg. Kungota, objavljeno v MUV, št. 1/87, izdelovalec ZUM,
– UN za mejni prehod Jurij ob Pesnici, objavljeno v MUV, št. 21/88, izdelovalec ZUM,
– odlok o UN naselja Svečina, objavljeno v MUV, št. 11/93, sprememba (Uradni list RS, št. 31/97), izdelovalec ZUM,
– odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 48/96),
– odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97),
– odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 16/99),
– odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 21/01),
– odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota (Uradni list RS, št. 21/01),
– odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 33/01).
Kot osnova za izdelavo osnutka PUP se izdelajo strokovne podlage, ki so poleg zgoraj navedenih osnov smiselno prilagojene zahtevam, določilom in usmeritvam, vsebovanih v:
– navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov,
– odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije,
– priporočilu o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin ter dopolnitvah priporočila iz februarja 2002.
Strokovne podlage bo obravnaval občinski svet Občine Kungota in na njihovi osnovi po potrebi oblikoval usmeritve za izdelavo osnutka PUP.
III. PRIPRAVA PUP
3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP
Izdelovalec PUP bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
 
3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka PUP podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor,
– MOP, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor,
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije,
– Telekom Slovenije,
– Slovenske železnice,
– Mariborski vodovod Maribor,
– Nigrad Maribor,
– občinska uprava oziroma organi v občini, zadolženi za opravljanje javne gospodarske službe na posameznih področjih,
– vaške skupnosti.
– drugi relevantni organi, organizacije in ustanove.
Po potrebi oziroma v odvisnosti od vsebine bodo v postopek izdaje pogojev oziroma mnenj vključeni tudi drugi organi in organizacije, za katere bo naknadno ugotovljeno, da jih je potrebno ustrezno vključiti.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
3.3. Izdelava osnutka PUP
Na podlagi razpoložljivih podlag, strokovnih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec PUP pripravil osnutek PUP.
Osnutek PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in utemeljitvami PUP ter pogoji organov oziroma organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na TK v merilu 1:25.000, na PKN oziroma DKN in TTN v merilu 1:5000,
3. osnutek odloka o PUP z vsebino, kot jo določa zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter specificira navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
IV. SPREJEMANJE PUP
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek PUP Občinskemu svetu občine Kungota in mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
 
4.2. Javna razgrnitev osnutka PUP
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka PUP.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Kungota organizirala javne obravnave na sedežu občine in na sedežih vaških skupnosti.
Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primerni način.
 
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska uprava Oobčine Kungota zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku PUP.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča s predlogom, ali se pripombo upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Kungota.
Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsem, ki so dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Kungota ni sprejel, poslane obrazložitve razlogov, zaradi katerih pripombe in predlogi niso bili sprejeti.
 
4.4. Priprava usklajenega predloga PUP
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec osnutek PUP dopolnil v dopolnjeni osnutek PUP.
Dopolnjeni osnutek PUP bo posredovan ustreznim organom in organizacijam v pridobitev soglasij. Po pridobitvi soglasij ga bo izdelovalec po potrebi še uskladil s soglasji.
Predlog PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek PUP s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k PUP.
Župan bo usklajeni predlog PUP poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Kungota.
 
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu PUP
Na dopolnjeni osnutek PUP bo izdelovalec PUP pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k dopolnjenemu osnutku PUP ustrezni organi in organizacije, navedeni v 3.2. točki tega programa.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom PUP soglaša.
 
4.6. Sprejetje odloka o PUP
Župan bo usklajeni predlog PUP s pridobljenimi soglasji organov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Kungota.
Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. ROKI ZA PRIPRAVO PUP
PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: do 15. 1. 2003,
– strokovne podlage: v 3 mesecih po sklenitvi pogodbe z izvajalcem,
– obravnava strokovnih podlag v občini: v največ 1 mesecu po predaji gradiv,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: 3 tedne po potrditvi strokovnih podlag,
– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: v 1 mesecu po posredovanju gradiv,
– osnutek PUP: v 3 mesecih po preteku roka za izdajo pogojev organov in organizacij,
– obravnava in določitev osnutka PUP na občinskem svetu: na seji predvidoma v juniju,
– javna razgrnitev in obravnava osnutka PUP: 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav: v 2 mesecih po zaključeni javni razgrnitvi,
– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na svoji seji v mesecu predvidoma v novembru,
– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo osnutek PUP dopolnjen v enem mesecu po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav na občinskem svetu,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh po prejemu gradiva,
– Občinski svet občine Kungota bo sprejel odlok o PUP predvidoma na seji v mesecu januarju 2004.
VI. FINANCIRANJE PRIPRAVE PUP
Sredstva za pripravo strokovnih podlag in PUP v okvirni vrednosti 10,000.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Kungota za leti 2003 in 2004.
Za izdelavo strokovnih podlag za PUP bomo v primeru, da bo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje podobno kot v letih doslej razpisal subvencioniranje občinske prostorske dokumentacije, v okviru razpisa skušali pridobiti sofinanciranje MOP.
VII. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE PUP
Ta program začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/76-2001
Kungota, dne 24. decembra 2002.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l. r.

AAA Zlata odličnost