Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2001 z dne 9. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2001 z dne 9. 3. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

993. Sklep št. 5 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o spremembah in dopolnitvah Protokola 4 Evropskega sporazuma s Slovenijo o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom " ter načinih upravnega sodelovanja
994. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah sveta za strukturno politiko

MINISTRSTVA

995. Odredba o uskladitvi posamičnih kontov
996. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
997. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica
998. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško
999. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

USTAVNO SODIŠČE

1058. Odločba o ugotovitvi, da je bil sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997 (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/97), kolikor je učinkoval za nazaj, v neskladju z ustavo in da ima ta ugotovitev učinek odprave ter da sklep št. 021-1/97 z dne 15. 10. 1997 ni začel veljati in se ni smel uporabljati, ker ni bil objavljen v uradnem glasilu, z določitvijo načina izvršitve
1059. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
1060. Razveljavitev sodbe vrhovnega sodišča in odprava odločbe Ministrstva za notranje zadeve
1061. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in odpravi odločb prve in druge stopnje ministrstva za finance

BANKA SLOVENIJE

1000. Navodilo o dopolnitvi navodila o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
1001. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 12. do 18. 3. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1002. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2001

OBČINE

Ajdovščina

1003. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo
1004. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov

Bloke

1005. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2000
1006. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2001
1007. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke
1008. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2001

Gorenja vas-Poljane

1009. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Gorenja vas-Poljane za območje Občine Škofja Loka

Gornji Petrovci

1010. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2000
1011. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Grad

1012. Odlok o občinskem prazniku Občine Grad

Hrpelje-Kozina

1013. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

1014. Poslovnik Občinskega sveta občine Idrija
1015. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o izvajanju gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
1016. Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov

Jesenice

1017. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2001
1018. Program priprave lokacijskega načrta Kolesarska pot v Občini Jesenice

Kočevje

1019. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2001

Kozje

1020. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
1021. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 2001
1022. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje
1023. Dopolnitev meril za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Kozje

Kranj

1024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev
1025. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 252/2 in 267/2, k.o. Struževo

Križevci

1026. Odlok o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Križevci
1027. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Križevci
1028. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Križevci
1029. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Križevci
1030. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti

Laško

1031. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1032. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1033. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Lenart

1034. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 2000
1035. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lenart
1036. Sprememba statuta Občine Lenart
1037. Sprememba poslovnika Občine Lenart
1038. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1039. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Lenart

Ljutomer

1040. Pravilnik o upravljanju doma kulture Ljutomer

Loški Potok

1041. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2001
1042. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok
1043. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2001

Majšperk

1044. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju iz proračuna Občine Majšperk za leto 2001

Markovci

1045. Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
1046. Sklep o ceni vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2001, ki zajema vse stroške v zvezi s kabelskim sistemom in razširjeno reprodukcijo

Metlika

1047. Cenik komunalnih proizvodov in storitev

Mislinja

1048. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1049. Program priprave zazidalnega načrta "Lopan"

Osilnica

1050. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2001
1051. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Postojna

1052. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (v letu 2000)
1053. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1054. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šalovci

1055. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2001

Štore

1056. Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno trgovsko cono Štore vzhod

Vojnik

1057. Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN VOJNIK-CONA 8 in 9
AAA Zlata odličnost