Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2001 z dne 7. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2001 z dne 7. 3. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

957. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP-A)

Odloki

960. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

958. Deklaracija ob 25-letnici Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (DeOVSE)
959. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

961. Uredba o podelitvi koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000
962. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
990. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah

Sklepi

963. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj

MINISTRSTVA

964. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
991. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

USTAVNO SODIŠČE

965. Odločba o ugotovitvi neskladnosti, z učinkom razveljavitve, tretjega odstavka 34. člena in besedila drugega odstavka 35. člena leta 1995 izdane uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, ki se glasi: "če uvaža osebni avtomobil izključno za osebni prevoz in", ter razveljavitvi tretjega odstavka 37. člena in besedila drugega odstavka 38. člena leta 1999 izdane uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, ki se glasi: "če uvaža osebno motorno vozilo izključno za osebni prevoz in"

BANKA SLOVENIJE

992. Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

966. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka"
967. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Črenšovci

968. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2001
969. Poslovnik Nadzornega odbora občine Črenšovci

Kamnik

970. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik

Kranj

971. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil

Mežica

972. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
973. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
974. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
975. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Murska Sobota

976. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.

Ravne na Koroškem

977. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne na Koroškem

Rogaška Slatina

978. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000

Rogašovci

979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

980. Odlok o priznanjih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
981. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Šmarje pri Jelšah

982. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Šmarje pri Jelšah
983. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
985. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001

Velike Lašče

986. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2000
987. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Zavrč

988. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2001

Žiri

989. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2001
AAA Zlata odličnost