Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000, Kazalo


MINISTRSTVA

2842. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črmošnjice
2843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini
2844. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
2845. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za štipendiranje socialno šibkih otrok KS Loški Potok

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2846. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Bled

2847. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Bled
2848. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
2849. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
2850. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgornje Gorje
2851. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Brežice

2852. Sklep o začasni razglasitvi Kovačičeve hiše v Drenovcu pri Bukovju za kulturni spomenik
2853. Sklep o začasni razglasitvi šolske zidanice na Bizeljskem za kulturni spomenik
2854. Sklep o začasni razglasitvi Cerkve Žalostne matere božje v Bušeči vasi

Cankova

2855. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova

Cerkvenjak

2856. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak
2857. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak
2858. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Zrnje
2859. Sklep o podelitvi priznanj Občine Cerkvenjak v letu 2000
2860. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Občine Cerkvenjak
2861. Sklep o opredelitvi objektov javne športne infrastrukture na območju Občine Cerkvenjak
2862. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Cerkvenjak

Divača

2916. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Divača

Dobrova-Polhov Gradec

2917. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobivanje proračunskih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrova-Polhov Gradec

Grosuplje

2863. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
2864. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Horjul

2865. Odlok o pomožnih objektih

Kobarid

2866. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1999
2867. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2000
2868. Pravilnik o dodeljevanju poslovnih prostorov v najem

Kobilje

2869. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji

Kranj

2870. Sklep o povišanju cene za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Kuzma

2871. Odlok o varstvu vodnih virov na območju Občine Kuzma

Metlika

2872. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2000
2873. Pravilnik o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Občine Metlika

Mirna Peč

2874. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Mirna Peč
2875. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje Občine Mirna Peč

Mislinja

2876. Spremembe in dopolnitve pravilnika o podeljevanju priznanja "športnik leta" v Občini Mislinja

Murska Sobota

2877. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
2878. Sklep o dvigu cen odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda

Novo mesto

2879. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

Pivka

2880. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi in posebnimi odpadki v Občini Pivka
2881. Pravilnik o izkoriščanju sezonske čebelje paše na območju Občine Pivka

Podčetrtek

2882. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 1999
2883. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Podčetrtek
2884. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek

Ravne na Koroškem

2885. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Ravne na Koroškem za obodje 1986-2000, dopolnjen 1998
2886. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Podgora
2887. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rogatec

2888. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogatec
2889. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec

Sežana

2890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1999
2891. Odredba o regresirani oskrbi s pitno vodo v času suše
2892. Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Sežana

Sveti Jurij ob Ščavnici

2893. Poslovnik Občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Tišina

2894. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 1999
2895. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Tišina in Občino Cankova ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Cankova-Tišina na dan 31. 12. 1998

Velike Lašče

2896. Odlok o priznanjih Občine Velike Lašče
2897. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Velike Lašče

Vodice

2898. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vodice

Vojnik

2899. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik

Vrhnika

2900. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vrhnika za leto 1999
2901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V2S/3 (morfološko enoto 2B/1) Raskovec
2902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V2S/2 (morfološko enoto 2B/6) Idrijska (Kurja vas)

Zreče

2903. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zreče
2904. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče

Žužemberk

2905. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk
2906. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žužemberk
2907. Odlok o javni službi pomoč družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
2908. Pravilnik o dodelovanju socialnih pomoči v Občini Žužemberk
2909. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk
2910. Pravilnik o vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Občini Žužemberk
2911. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez
2912. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk
2913. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk za programske zasnove za: A) zazidalni načrt servisno-obrtne cone zahodne Suhe krajine B) zazidalni načrt za obrtno cono Ajdovske planote
2914. Program priprave zazidalnega načrta za servisno-obrtno cono zahodne Suhe krajine
2915. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno cono Ajdovske planote
AAA Zlata odličnost