Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2785. Odreditev razširitve parlamentarne preiskave o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter z opremo in orožjem v skladišču Ložnica

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2786. Uredba o kriterijih za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
2787. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 2000
2833. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2834. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000

Sklepi

2788. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
2835. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

2789. Odredba o spremembi odredbe o obrazcih javnih listin v višjem strokovnem izobraževanju
2790. Odredba o spremembi odredbe o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini
2791. Odredba o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2000
2792. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rakitna
2793. Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali
2794. Pravilnik o pogojih pod katerimi zdravniku ni potrebno opravljati dežurne službe
2795. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi, načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta
2796. Seznam sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam, in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
2797. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove: Fundacije "Z glavo na zabavo", spodbujanje zdravja polnega življenja
2836. Količnik povišanja plač od vključno meseca julija 2000 dalje
2837. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno julija 2000 dalje
2838. Minimalna plača za mesec julij 2000
2839. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2840. Ugotovitveni sklep
2841. Ugotovitveni sklep

OBČINE

Dobrovnik

2799. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Idrija

2800. Spremembe pravilnika o označbi porekla blaga "Idrijska čipka"

Komenda

2801. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Komenda prešel na kandidata pod zaporedno številko 3 z liste kandidatov Jože Kern - za starejše občane, upokojence in razvoj podeželja, SO-UP v 1. volilni enoti

Ljubljana

2798. Odlok o pomožnih objektih

Moravske Toplice

2802. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Vas v Tešanovcih

Novo mesto

2803. Program priprave ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto
2804. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje mestnega jedra Novega mesta
2805. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto - s spremembami in dopolnitvami v letih od 1990 do 1999 (programska zasnova za ureditveni načrt pešpoti in kolesarske poti Novega mesta)
2806. Program priprave za ureditveni načrt pešpoti in kolesarske poti Novega mesta
2807. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto
2808. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova širitve vitalnih kmetij in druge primarne proizvodnje, izvedbe vodohranov in širitve pokopališča v Gornjem Karteljevem)

Pivka

2809. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Podčetrtek

2810. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje AT2-kopališče in kamp Atomske Toplice

Postojna

2811. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta "Kasarna Strmca"
2812. Sklep o ukinitvi javne poti
2813. Spremembe in dopolnitve pravilnika o štipendiranju

Ravne na Koroškem

2814. Statut Športnega zavoda Ravne na Koroškem

Rogaška Slatina

2815. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogaška Slatina
2816. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina
2817. Sklep o spremembi sklepa o določitvi najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Rogaška Slatina

Semič

2818. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 1999
2819. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu

Slovenj Gradec

2820. Odlok o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
2821. Sklep o programu priprave prostorsko izvedbenih aktov v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2000-2015

Sveti Jurij ob Ščavnici

2822. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Šentjur pri Celju

2823. Odlok o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Šentjur pri Celju
2824. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju
2825. Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Vojnik

2826. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik

Žalec

2827. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
2828. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levec - za območje PC Lena, Lesnina, Lesnina LGM
2829. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odlokov o prostorskih izvedbenih načrtih za ureditvena območja, ki se urejajo z odlokom o UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, odlokom o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjske soseske V. Žalec soseske Frenga Žalec, odlokom o ZN soseske VI. Žalec, odlokom o I. fazi ZN Škafarjev hrib, odlokom o ZN industrijskega območja Ferralit Žalec, odlokom o ZN industrijskega območja Slovin IBP Ljubljana, Slovin TOZD Žalec, odlokom o ZN gospodarske cone Minerva - Ložnica, odlokom o ZN industrijskega območja Juteks, odlokom o I. fazi ZN industrijskega območja industrije gradbenega materiala Nivo v Žalcu, odlokom o ZN za športno rekreacijski center Vrbje, odlokom o ZN industrijske cone keramične industrije Liboje, odlokom o ZN za Zabukovico, odlokom o ZN industrijskega območja Sigma Zabukovica, odlokom o ZN industrijskega območja Sip Šempeter, odlokom o ZN industrijske cone Aero Šempeter, odlokom o ZN za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru, odlokom o UN Petrovče, odlokom o ZN Novo Celje, odlokom o ZN Arnovski gozd, odlokom o ZN za Levec, odlokom o ZN za Drešinjo vas, odlokom o UN za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica, odlokom o ZN za bencinski servis Velika Pirešica
2830. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta soseska Godomlja v Žalcu
2831. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta deponije komunalnih odpadkov Ložnica
2832. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva-Ložnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti