Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1999 z dne 28. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1999 z dne 28. 6. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2368. Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID)
2369. Zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZUSZRJ)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2370. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2371. Ukaz o podelitvi odlikovanja Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
2372. Ukaz o podelitvi odlikovanja Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
2373. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2374. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2375. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2376. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2377. Ukaz o podelitvi odlikovanja Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
2378. Ukaz o podelitvi odlikovanja Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
2379. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2380. Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

MINISTRSTVA

2381. Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov
2382. Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev
2383. Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov
2384. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
2385. Pravilnik o programu usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov po javnih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno opravljenem programu usposabljanja in vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa
2386. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
2387. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preserje
2388. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Zvezne Republike Nemčije
2389. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje izdaje Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Third Edition)
2390. Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

BANKA SLOVENIJE

2391. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
2392. Sklep o kriterijih in načinu ugotavljanja namena vzpostavitve trajnih ekonomskih povezav in pridobitve učinkovitega vpliva na upravljanje gospodarske družbe ali drugega gospodarskega subjekta
2393. Sklep o postopkih za odpiranje deviznih računov rezidentov pri pooblaščenih bankah
2394. Sklep o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini
2395. Sklep o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
2396. Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti in nerezidenti
2397. Sklep o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti
2398. Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti
2399. Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini
2400. Sklep o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov
2401. Sklep o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
2402. Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
2403. Sklep o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini
2404. Sklep o višini dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje gotovine
2405. Navodilo o prijavi prenosa vrednostnih papirjev v tujino
2406. Sklep o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
2407. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
2408. Sklep o opravljanju menjalniških poslov
2409. Navodilo za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov
2410. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite, najete pri tuji osebi
2411. Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
2412. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
2413. Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
2414. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
2415. Sklep o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti
2416. Navodilo za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2417. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji
2418. Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
2419. Poročilo o gibanju plač za april 1999

OBČINE

Bled

2420. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Brežice

2421. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1999
2422. Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Brežice
2423. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za center za ravnanje z odpadki in deponijo dopolnjenega v letu 1999/1

Medvode

2424. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Zdravstveni dom Medvode

Novo mesto

2425. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dolž
2426. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Dolž, ki je bil izveden dne 9. 5. 1999
2427. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podgrad
2428. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Podgrad, ki je bil izveden dne 23. 5. 1999
2429. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mali Slatnik
2430. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Mali Slatnik, ki je bil izveden dne 16. 5. 1999
2431. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Uršna sela
2432. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Uršna sela, ki je bil izveden dne 23. 5. 1999
2433. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Gabrje
2434. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Gabrje, ki je bil izveden dne 23. 5. 1999

Rogatec

2435. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec

Slovenske Konjice

2436. Poslovnik Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
2437. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Slovenske Konjice
2438. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice
2439. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Turnišče

2440. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1999
2441. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Turnišče
2442. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Železniki

2443. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Železniki
AAA Zlata odličnost