Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1999 z dne 29. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1999 z dne 29. 6. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2444. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin
2445. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
2446. Uredba o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin
2447. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest

Sklepi

2448. Sklep o soglasju k višini RTV naročnine

MINISTRSTVA

2449. Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini
2450. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. decembra 1998 do 12. marca 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet
2451. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
2452. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

2453. Sklep, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju
2454. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
2455. Sklep, da se postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97 in 43/99) ustavi; pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 13. in 16. člena tega zakona ter 3. člena zakona o dopolnitvah tega zakona (Uradni list RS, št. 44/96) zavrnjeno; pobudi za oceno ustavnosti 5. člena tega zakona in za oceno ustavnosti tega zakona, kolikor ne določa, da gredo žrtvam vojnega nasilja pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz tega zakona od vložitve zahteve za priznanje statusa žrtve, se sprejmeta
2456. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
2457. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
2483. Odločba o razveljavitvi odloka o občinski taksi na posest psov

SODNI SVET

2484. Poročilo o izidu volitev članov sodnega sveta, ki jih volijo sodniki
2485. Poročilo o izidu ponovnih volitev člana sodnega sveta, ki ga volijo sodniki, ki opravljajo sodniško funkcijo na vrhovnem sodišču RS
2486. Poročilo o izidu volitev članov personalnega sveta upravnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2458. Spremembe in dopolnitve pravilnika o verifikaciji in preverjanju pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske organizacije
2459. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vodenju registra zasebnih veterinarskih organizacij
2460. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2481. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
2482. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Bistrica ob Sotli

Braslovče

2461. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Braslovče
2462. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Braslovče
2463. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče
2464. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kočevje

2465. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1999
2466. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Lendava

2467. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava

Podčetrtek

2468. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1999

Puconci

2469. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja KS Zenkovci, za naselje Zenkovci

Ravne na Koroškem

2470. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 1999
2471. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
2472. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ravne na Koroškem
2473. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Slovenska Bistrica

2474. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1998
2475. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Slovenska Bistrica
2476. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

Šentjur pri Celju

2477. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Franja Malgaja« Šentjur
2478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hruševec
2479. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
2480. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Dramlje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

53. Zakon o ratifikaciji Petega protokola k Splošnemu sporazumu o trgovini s storitvami, s priloženo slovensko Listo specifičnih obvez in slovensko Listo izjem k II. členu sporazuma (M5PSTS)

Vlada Republike Slovenije

54. Uredba o ratifikaciji Protokola iz leta 1993, ki podaljšuje in spreminja Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 1986
55. Uredba o ratifikaciji Dogovora o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ponovnem sprejemu oseb na skupni državni meji, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države
AAA Zlata odličnost