Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1999 z dne 29. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1999 z dne 29. 6. 1999

Kazalo

2464. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 6533.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) in v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Braslovče na 4. seji dne 2. 6. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Podžupan in člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN SEJNIN OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Braslovče, ki sodi v VI. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 50% faktorja 5,00. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
4. člen
Plača podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za vodenje občinskega sveta na sejo 15.000 SIT neto,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi dejansko opravljenih ur (urna postavka v skladu z zakonom – 80% urna postavka župana), vendar največ 40.000 SIT neto mesečno.
Podžupan je v skladu s statutom občine določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravljal funkcijo župana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
5. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– udeležba na redni seji občinskega sveta 9.000 SIT neto,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta oziroma na seji, ki traja manj kot dve uri 5.000 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 3.000 SIT neto,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 6.000 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava in se letno usklajuje z višino občinskega proračuna.
III. NAGRADE
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi tega pravilnika. Sejnina za posamezno sejo znaša 3.000 SIT neto.
7. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima pravico do nagrade v naslednji višini:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 10.000 SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 5.000 SIT neto.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade na sejo 6.000 SIT neto.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi tega pravilnika v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
8. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter predsedniki in člani volilnih odborov imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles ter člani drugih občinskih organov imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko uveljavljajo na območju in izven območja Občine Braslovče. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Upravičenci iz prvega odstavka imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje in do povračila stroškov prenočevanja v skladu s predpisi.
10. člen
Pravice iz 9. člena tega pravilnika uveljavljajo upravičenci na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali vodja občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotavljajo iz sredstev proračuna.
12. člen
Del plače župana in del plače za podžupana se izplačujeta mesečno, ostala izplačila po tem pravilniku pa se izplačujejo praviloma dvomesečno.
Prejemki, določeni v 9. členu taga pravilnika, se izplačujejo skupaj s plačo oziroma nagrado.
13. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
O spremembi višine sejnin in nagrad odloča občinski svet s posebnim sklepom na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki, navedeni v tem pravilniku, se usklajujejo skladno s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-07/99-1
Braslovče, dne 2. junija 1999.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.