Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1999 z dne 23. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1999 z dne 23. 6. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2315. Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP)

Odloki

2316. Odlok o izvolitvi članov sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2317. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2318. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

2319. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena št. 01505-3/99 z dne 3. 3. 1999 Občinskega sveta občine Bled
2320. Odločba o odpravi 9. točke 1. člena in tarifne številke 9 odloka o komunalnih taksah v Občini Videm
2321. Odločba o razveljavitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin, kolikor se nanaša na naselje Idrsko v Občini Kobarid

SODNI SVET

2322. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2323. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2324. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2325. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
2326. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2327. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2328. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2329. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2330. Splošno navodilo o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2332. Statut Občine Bistrica ob Sotli
2333. Poslovnik Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli

Bled

2334. Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odvoz nepravilno parkiranih vozil in odstranjevanje zapuščenih vozil

Brežice

2335. Statut Občine Brežice

Dobrovnik

2336. Poslovnik Občinskega sveta občine Dobrovnik

Ljubljana

2331. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

Loška dolina

2337. Statut Občine Loška dolina

Medvode

2338. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu

Podčetrtek

2339. Statut Občine Podčetrtek
2340. Poslovnik Občinskega sveta občine Podčetrtek

Polzela

2341. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 1999
2342. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Polzela
2343. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Polzela
2344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli II. faza
2345. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Polzela
2346. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Prebold

2347. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 1999
2348. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - za območje Občine Prebold
2349. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold
2350. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Puconci

2351. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Vaneča

Sevnica

2352. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

2353. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1999

Škocjan

2354. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja

Tabor

2355. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 1999

Trebnje

2356. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje 1986-90-2000 (dopolnitev 1998) s "Programsko zasnovo za bencinski servis Mokronog" ter osnutka odloka o "Lokacijskem načrtu za bencinski servis Mokronog"

Velika Polana

2357. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana

Velike Lašče

2358. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Velike Lašče

Vitanje

2359. Statut Občine Vitanje
2360. Poslovnik Občinskega sveta občine Vitanje
2361. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1998
2362. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1999
2363. Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje
2364. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje
2365. Odlok o oskrbi z vodo
2366. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
2367. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti