Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
2252. Odlok o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2253. Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze
2254. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest
2255. Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči

Sklepi

2256. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih članov Civilne zaščite
2257. Sklep o kategorizaciji nadomeščenih delov državnih cest

Drugi akti

2258. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999

MINISTRSTVA

2259. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
2260. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
2261. Odredba o spremembi odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga
2262. Odredba o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
2263. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice
2264. Odredba o začasni razglasitvi reke Soče s pritokom za naravno znamenitost
2265. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Rudarstvo in geotehnologija
2266. Pravilnik o pivu
2267. Pravilnik o štipendiranju
2268. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
2269. Pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij
2270. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
2271. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja
2272. Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila skupine C

BANKA SLOVENIJE

2273. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2274. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
2275. Sklep o spremembi vrednosti točke

OBČINE

Brezovica

2276. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Dobje

2277. Odlok o začasni organizaciji Občinske uprave občine Dobje

Dobrna

2278. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna

Gorišnica

2279. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorišnica
2280. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Grosuplje

2281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1998
2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
2283. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Kamnik

2284. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 1999
2285. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok - vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
2286. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik
2287. Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik
2288. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kamnik

Kidričevo

2289. Sklep o ustanovitvi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
2290. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kidričevo

Kobilje

2291. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Kobilje za leto 1998
2292. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje

Komenda

2293. Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 1999
2294. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste

Kranj

2295. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 3065/1, k.o. Žabnica

Krško

2296. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000

Laško

2297. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Laško
2298. Sklep o ustanovitvi, sestavi in delovnem področju sosveta za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško
2299. Sklep o načinu odmere komunalnega prispevka
2300. Sklep o zahtevku za pridobitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Občini Laško za leto 1999
2301. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena
2302. Sklep o potrditvi cen komunalnih storitev

Loška dolina

2303. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Loški Potok

2304. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški Potok

Majšperk

2305. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 1999

Medvode

2306. Sklep o določitvi zneska rezervacije v Vrtcu Medvode
2307. Sklep o doplačilu za programe vrtcev

Mirna Peč

2308. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 1999
2309. Sklep o povišanju cen vzgojno-varstvenih storitev v vrtcu Občine Mirna Peč

Novo mesto

2310. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Oplotnica

2311. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Podčetrtek

2312. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Podčetrtek

Veržej

2313. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Veržej

Žirovnica

2314. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti