Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1996 z dne 22. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1996 z dne 22. 11. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3646. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3647. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3648. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

3649. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3650. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
3651. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
3652. Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Plave na Soči - HE Plave II
3653. Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči - HE Doblar II
3655. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996
3710. Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti iz izplačanih deviznih vlog
3711. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Sklepi

3654. Sklep o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
3714. Sklep o določitvi carinskih organov za carinjenje namenske opreme
3715. Sklep o podaljšanju roka izvoza določenih pridobljenih proizvodov
3716. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava...

Drugi akti

3712. Soglasje k cenam naftnih derivatov
3713. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina

MINISTRSTVA

3656. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3657. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
3658. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov
3659. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
3660. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij
3661. Pravilnik o meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno napravo za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
3662. Navodilo za preskus tipa in overitve elektronske kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov

USTAVNO SODIŠČE

3663. Odločba o ugotovitvi, da določba 177. člena zakona o kazenskem postopku ni v neskladju s konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in z ustavo
3664. Odločba o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa vlade št. 380-05/93-3/25-8 z dne 22. junija 1995 in o tem, da uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov in soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina...
3665. Odločba, da se sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje izgradnje krajevne ceste Peč-Zg. Duplice in širitev ceste Peč-Polica in sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje izgradnje...

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3666. Spremembe in dopolnitve statuta Notarske zbornice Slovenije
3667. Sklepi o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilcev
3668. Poročilo o gibanju plač za september 1996

OBČINE

Beltinci

3669. Sklep o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
3670. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Melinci

Bled

3671. Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
3672. Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
3673. Poročilo o izidu volitev članov krajevnih skupnosti v Občini Bled

Črnomelj

3674. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996

Grosuplje

3675. Odlok o spremembi odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Grosuplje
3676. Sklep o spremembi statuta Sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje
3677. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Grosuplje
3678. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje

Hodoš-Šalovci

3679. Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Hodoš-Šalovci

Ivančna Gorica

3680. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste Velike Pece-Male Pece in za izgradnjo vodovoda Rdeči Kal-Sad

Kamnik

3681. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Vranja Peč
3682. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Vranja Peč o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Vranja Peč
3683. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Špitalič
3684. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Špitalič o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Špitalič
3685. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Srednja vas
3686. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Srednja vas o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Srednja vas

Krško

3687. Odlok o pogojih dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju Občine Krško
3688. Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Krško
3689. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
3690. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Krško
3691. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
3692. Odlok o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti...
3693. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov...

Lenart

3694. Sklep o določitvi nepremičnin na področju kulturne infrastrukture v Občini Lenart

Mislinja

3695. Odlok komunalnih taksah v Občini Mislinja

Osilnica

3696. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Osilnica

Pivka

3697. Poročilo o izidu volitev v svete vaških in trške skupnosti Občine Pivka

Postojna

3698. Obvestilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Postojna

Radeče

3699. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Svibno

Ravne-Prevalje

3700. Odredba o določitvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Ravne-Prevalje

Sežana

3701. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Lokev
3702. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Štorje
3703. Poročilo volilne komisije KS Štorje o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Štorje

Slovenj Gradec

3704. Sklep o določitvi cen in plačilih staršev v Vzgojnovarstvenem zavodu Slovenj Gradec
3705. Sklep o seznamu javnega dobra št. VII. k.o. Gradišče

Slovenske Konjice

3706. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola ob Dravinji
3707. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
3708. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče

Šentjur pri Celju

3709. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur