Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1993 z dne 11. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1993 z dne 11. 6. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1309. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
1310. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o denacionalizaciji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1311. Sklep o sklenitvi pogodbe o dobavi električne energije Tovarni dušika Ruše in Talumu Kidričevo

Drugi akti

1312. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

Drugi republiški upravni organi in zavodi

1313. Odredba o določitvi višine nadomestila za pokrivanje razlike v ceni mleka
1314. Odredba o določitvi višine regresa za subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje
1315. Navodilo o dopolnitvi navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1993
1316. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o vsebini in načinu vodenja enotnega plana računov družbenega računovodstva v Službi družbenega knjigovodstva
1317. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1993

OBČINE

Celje

1318. Odlok o proračunu občine Celje za leto 1993
1319. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
1320. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati
1321. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za magistralni plinovod Štore-Laško za odsek na območju občine Celje kot spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Celje za obdobje 1986-1990 in o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za njegovo zgraditev
1322. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za del ureditvenega območja Gaberje in za območje na sotočju Voglajne s Savinjo
1323. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Celje

Cerknica

1324. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Cerknica za leto 1991
1325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Cerknica in ukrepih za zavarovanje voda tega območja

Kamnik

1326. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Kamnik

Lenart

1327. Sklep o določitvi prispevka za graditev in obnovo vodovodnih objektov in naprav na območju občine Lenart, ki so v upravljanju javnih (vodovodnih) podjetij

Ljubljana Moste-Polje

1328. Pravilnik o dodeljevanju kratkoročnih premostitvenih posojil obrtnikom

Ljubljana-Šiška

1329. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990

Ljutomer

1330. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
1331. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Ljutomer
1332. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1333. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mozirje

1334. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Šmartno ob Dreti
1335. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 16. 5. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Šmartno ob Dreti
1336. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 16. 5. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mozirje

Radovljica

1337. Statutarni sklep
1338. Odlok o spremembi odloka o grbu občine Radovljica
1339. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Radovljica
1340. Odlok o poslovnem času
1341. Odlok o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih v občini Radovljica
1342. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
1343. Odlok o razglasitvi Pokljuške soteske za naravni spomenik
1344. Sklep o sprejetju Listine o prijateljstvu med občino Radovljica in občino Sondrio v Italiji

Šentjur pri Celju

1345. Sklep o spremembi Sklepa o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od poprečne gradbene cene v občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

1346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju

Tržič

1347. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil

Žalec

1348. Sklep o dajanju soglasja k cenam

POPRAVKI

1. Popravek Sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podsreda