Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1992 z dne 7. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1992 z dne 7. 8. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1943. Zakon o volitvah predsednika republike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1944. Odlok o pogojih in načinu za carinjenje blaga, za katero ni bila predložena dokumentacija in o primerih, v katerih ni treba vložiti deklaracije
1945. Odlok o začasni odložitvi izvrševanja odloka o razdelitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Ljubljana na javne zavode
1976. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o izvzetju cen prevoza potnikov po železnici iz režima soglasja
1977. Odlok o začasni prepovedi uvoza breskev v Republiko Slovenijo
1978. Odlok o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
1979. Odlok o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

Sklepi

1946. Sklep o začasni določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del s področja varnosti pomorske in notranje plovbe
1947. Sklep o normativih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1948. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov in zavodov teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji
1949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu
1950. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu opravljanja veterinarsko sanitarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in proizvodov živalskega izvora
1951. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu nakladanja, prekladanja in razkladanja pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, pogojih, ki jih mora izpolnjevati prevozno sredstvo, higiensko-tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati pošiljka, in obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljko
1952. Pravilnik o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu
1953. Sklep o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1954. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
1955. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o delovnem času za določena opravila plačilnega prometa v Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji
1956. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1992
1980. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
1981. Navodilo o načinu izdajanja mnenja, da posamezne barve za fasade, zidove, okna in vrata ne vsebujejo škodljivih snovi
1982. Tarifa za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh

OBČINE

Brežice

1957. Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v Zbor združenega dela Skupščine občine Brežice v 1. volilni enoti

Celje

1958. Odlok o komunalnem nadzoru v občini Celje
1959. Odlok o komunalnih taksah v občini Celje
1960. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja
1961. Odlok o spremembi območij naselij Kompole, Štore in Laška vas pri Štorah, o imenovanju novega naselja Draga ter o preoštevilčbi hiš v naseljih Kompole in Laška vas pri Štorah
1962. Odločba o razglasitvi trajno varovalnih gozdov

Gornja Radgona

1963. Poslovnik Skupščine občine Gornja Radgona
1964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Gornja Radgona
1965. Sklep o pooblastilu »GEOS« podjetje za geodetske in ostale storitve, trgovina, izvoz, uvoz Gornja Radgona, d.o.o. za opravljanje storitev s področja geodetske službe
1966. Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992

Grosuplje

1967. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega krajevnega samoprispevka za financiranje razširitve in asfaltiranja lokalne ceste Grosuplje-Spodnja Slivnica

Litija

1968. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljutomer

1969. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Ljutomer
1970. Odlok o imenovanju ulice v mestu Ljutomer

Mozirje

1971. Sklep o razpisu nadomestnih volitev dveh delegatov v zboru združenega dela Skupščine občine Mozirje
1972. Sklep o javni razgrnitvi ´Lokacijskega načrta ureditve Savinje in Drete v Nazarjih´

Novo mesto

1973. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Vodovod Stare Žage-Dolenjske Toplice
1974. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe programske zasnove za lokacijski načrt Vodovod Stare Žage-Dolenjske Toplice kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Ribnica

1975. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Ribnica
AAA Zlata odličnost