Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1892. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije
1893. Zakon o spremembi zakona o bankah in hranilnicah
1933. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najetje kreditov in izdajo obveznic za ekološke in energetske projekte
1934. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne varnosti
1935. Akt o razrešitvi in izvolitvi člana odbora ZZD za kulturo in varstvo kulturne dediščine

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1894. Uredba o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja

Odloki

1895. Odlok o mobilizaciji
1896. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kontnem planu bank in drugih finančnih organizacij
1897. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Buenos Airesu
1898. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Atenah
1899. Odlok o zaprtju Konzulata in odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu
1900. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
1901. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Atenah
1902. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Buenos Airesu
1903. Odlok o spremembah odloka o določitvi organizacije, ki izvaja sanacijski postopek in ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
1904. Odlok o določitvi višine denarnega zneska, potrebnega za ustanovitev posebne organizacije za opravljanje drugih zavarovalnih poslov
1905. Odlok o najnižjih zavarovalnih vsotah, na katere mora biti sklenjeno zavarovanje na potnika v javnem prevozu proti posledicam nezgode
1906. Odlok o postopku izdajanja in uporabi potrdil o uvrstitvi blaga po carinski tarifi in o plačilu zanje
1936. Odlok o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1907. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov
1908. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za julij 1992
1937. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora iz Socialistične republike Bosne in Hercegovine v Republiko Slovenijo oziroma čez njeno ozemlje
1938. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o spremembi odredbe o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
1939. Odredba o določitvi odkupne cene mleka
1940. Poprečni indeks rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju marec - maj 1992

USTAVNO SODIŠČE

1909. Odločba o ugotovitvi, da del 6. točke prvega odstavka 404. člena ZKP nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije
1910. Odločba o razveljavitvi odloka o upravljanju gozdov v družbeni lastnini
1911. Odločba o odpravi določbe 6. člena odloka o zazidalnem načrtu »Marina« v Izoli

BANKA SLOVENIJE

1941. Sklep o dopolnitvi sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije
1942. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije

OBČINE

Brežice

1912. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1913. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

Celje

1914. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje

Črnomelj

1915. Odlok o razglasitvi p. c. Sv. Duha v Črnomlju za kulturni spomenik
1916. Odlok o razglasitvi p. c. Sv. Jakoba v Naklem za kulturni spomenik
1917. Odlok o razglasitvi p. c. Sv. Nikolaja na Stražnjem vrhu za kulturni spomenik
1918. Odlok o razglasitvi spomenika NOB Na Gričku v Črnomlju za kulturni spomenik

Grosuplje

1919. Odlok o spremembi in dopolnitvi družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, Programske zasnove za zazidalni načrt Rožna dolina 2 -Grosuplje, Planska celota I/2, KS Grosuplje (G10 SP Rožna dolina)

Idrija

1920. Odlok o zazidalnem načrtu Cegovnica-Idrija
1921. Odlok o ureditvenem načrtu - ´Pri Likarici - Idrija´
1922. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1923. Sklep o soglasju k statutom javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Idrija
1924. Sklep o soglasju k statutu Zdravstvenega doma Idrija

Kamnik

1925. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Laško

1926. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje sanacije Rudnika Laško - kmetijskih in gozdnih zemljišč

Novo mesto

1927. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto

Trebnje

1928. Odlok o razglasitvi gradu Mala Loka in kapele pri gradu za kulturni spomenik
1929. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju dejavnosti osnovnega šolstva v občini Trebnje
1930. Sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje
1931. Sklep o soglasja k statutarnemu sklepu Centra za socialno delo Trebnje
1932. Sklep o soglasju k spremembi statuta Osnovne šole Šentrupert

POPRAVKI

1. Popravek odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

56. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Avstralijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
57. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko San Marino
58. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Malto o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
AAA Zlata odličnost