Učinkovito javno naročanje za Slovenijo in Evropo

Objavljeno: 11. 10. 2017

Evropska komisija je 3. oktobra 2017 za okrepitev enotnega trga in v okviru nenehnih prizadevanj za spodbujanje naložb v EU predstavila pobudo za učinkovitejše in bolj trajnostno izvajanje javnega naročanja, pri katerem bi se v celoti izkoristile digitalne tehnologije ter tako poenostavili in pospešili postopki (Communication from the Commission to the Institutions: Making Public Procurement work in and for Europe).

Postavlja se vprašanje, zakaj nova pobuda oz. strategija zgolj tri leta po sprejemu prenovljenih direktiv o javnem naročanju (Direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU) v letu 2014?

Evropska unija si prizadeva spodbujati gospodarstvo in odkleniti naložbe, zlasti z Naložbenim načrtom za Evropo, pozitivno fiskalno naravnanostjo v evropskem semestru in z ekspanzivno monetarno politiko Evropske centralne banke. Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da se znaten del javnih naložb v gospodarstvo porabi z javnimi naročili: 2 bilijona EUR letno, kar predstavlja 14 % BDP EU. Zagotoviti, da se davkoplačevalski denar porabi gospodarno in učinkovito, je skupnega evropskega interesa. Zakonodaja o javnih naročilih je bila v letu 2014 poenostavljena, kar naj bi naročnikom omogočilo uporabo javnih naročil za doseganje okolijskih, družbenih ali inovativnih ciljev pri nakupu blaga in storitev. Uvedla je tudi obvezno elektronsko javno naročanje. Vendar te priložnosti niso bile v celoti izkoriščene. Z novo pobudo želi Komisija pomagati javnim organom razumeti in v celoti izkoristiti možnosti javnega naročanja. Ključ je v izvajanju določb direktiv, ne zgolj v njihovem prenosu.

Kot je pojasnjeno v sporočilu za javnost, pobuda obravnava štiri glavna področja:

Prvič, opredelitev prednostnih področij za izboljšanje – države članice se spodbujajo, naj razvijejo strateški pristop k politikam javnega naročanja, pri čemer bi se morale osredotočiti na šest prednostnih nalog: (1) večja uporaba inovativnih, zelenih in socialnih meril pri oddaji javnih naročil; (2) profesionalizacija javnih naročnikov; (3) izboljšanje dostopa majhnih in srednjih podjetij do trgov javnega naročanja v EU in družb EU v tretjih državah; (4) povečanje preglednosti, celovitosti in kakovosti podatkov o javnem naročanju; (5) digitalizacija postopkov javnega naročanja in (6) več sodelovanja med naročniki po vsej EU.

Drugič, profesionalizacija naročnikov – Komisija priporoča državam članicam, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da imajo naročniki poslovne spretnosti in znanje ter tehnično in postopkovno znanje, potrebne za spoštovanje pravil o javnem naročanju, ter da davkoplačevalci za svoj denar dobijo najboljše blago in storitve. Komisija bo spodbujala izmenjavo dobrih praks in inovativnih pristopov.

Tretjič, prostovoljno predhodno ocenjevanje večjih infrastrukturnih projektov – Evropska komisija bo ustanovila službo za pomoč uporabnikom, ki bo lahko v zgodnji fazi odgovarjala na posebna vprašanja v zvezi s projekti z ocenjeno vrednostjo nad 250 milijonov evrov.

Četrtič, posvetovanje o spodbujanju inovacij v okviru javnega naročanja – Komisija je s 3. oktobrom začela ciljno usmerjeno posvetovanje, da bi zbrala povratne informacije deležnikov o tem, kako spodbuditi inovacije v okviru javnega naročanja blaga in storitev, ki bo trajalo do 31. decembra 2017.

Zgoraj navedena področja, ključna za razvoj javnega naročanja tudi v Sloveniji, bomo obravnavali na dvodnevni Mednarodni konferenci s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva, ki bo potekala 27. in 28. novembra 2017 na Bledu v soorganizaciji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, Uradnega lista in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
Poudarek bo zlasti na profesionalizaciji javnih naročnikov, digitalizaciji postopkov javnega naročanja ter izboljšanju dostopa majhnih in srednjih podjetij do trgov javnega naročanja v Sloveniji, EU in v tretjih državah. Z nami bodo ugledni domači in mednarodni strokovnjaki s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva ter predstavnika Evropske komisije in Evropske investicijske banke, pri katerih boste lahko neposredno preverili njihova stališča glede odprtih vprašanj, povezanih z javnim naročanjem in javno-zasebnim partnerstvom.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! Več informacij o programu, predavateljih in prijavi.

Vir: Petra Ferk, Inštitut za javno zasebno partnerstvo.

AAA Zlata odličnost
|