Osnutek Slovenskih računovodskih standardov 2016

Objavljeno: 30. 9. 2015

V Uradnem listu RS, št. 55/15 z dne 24. julija 2015, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki prinaša številne spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah. Med drugim je novela ZGD-1I posegla tudi na področje splošnih pravil računovodenja, in sicer z določbo, da morajo slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS) povzemati vsebino Direktive 2013/34/EU1  (v nadaljevanju direktiva) in da v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP); prav tako ne smejo biti v nasprotju z ZGD-1 in drugimi zakoni, ki urejajo pravila o računovodenju posameznih pravnih oseb, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

V skladu z ZGD-1 podrobnejša pravila o računovodenju določijo slovenski računovodski standardi in pojasnila slovenskih računovodskih standardov, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, in ministrom, pristojnim za finance. Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, pred odločitvijo o soglasju z javnim pozivom omogočita zainteresiranim osebam, da k osnutku SRS podajo mnenje. Ko Slovenski inštitut za revizijo prejme obe soglasji, ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi sprememb v direktivi in v ZGD-1 so se morali spremeniti tudi SRS,  njihov pripravljavec pa se je odločil, da ne bo spremenil sedanjih SRS,2 ampak bo pripravil nove standarde, poimenoval pa jih je SRS (2016). Predlog SRS (2016) je v javni razpravi do 1. oktobra 2015, novi SRS pa naj bi se uporabljali od 1. januarja 2016 dalje. V SRS (2016) je uvedena nova sistematika, in sicer taka: Standardi I (zajemajo Uvod in posamezne standarde, ki opredeljujejo gospodarske kategorije), Standardi II (zajemajo oblike izkazov za zunanje računovodsko poročanje) in Standardi III (zajemajo računovodske rešitve za organizacije3 pri posamezni dejavnosti), to pa dopolnjujejo Pravila skrbnega računovodenja (PRS).4 

Poleg nove sistematike so novi standardi prinesli tudi nekatere terminološke spremembe, novosti za mikro organizacije, ne povezujejo se več neposredno z MSRP, ne urejajo več konsolidacije, kot jo zakonsko določa ZGD-1, povzemajo pa spremembe direktive in določbe ZGD-1.

1Direktiva o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij z dne 26. junija 2013; UL EU, št. 182/19.
2Do sedaj veljavni SRS (2006).
3SRS (2016) ne uporabljajo več izraza podjetja, temveč uporabljajo izraz organizacija.
4K PRS ministra ne dejeta soglasja, gre za metodiko delovanja na posameznih področjih računovodenja.

Vir: Alenka Krkovič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti