Ali veste kako poteka zakonodajni postopek?

Objavljeno: 06.01.2016

Zakonodajni postopek je postopek, ki določa način sprejemanja zakonov.

Državni zbor je nosilec zakonodajne oblasti v Republiki Sloveniji in zato edini organ v državi, ki lahko sprejema zakone. Zakoni se sprejemajo v zakonodajnem postopku, ki vsebuje več faz – od predloga zakona prek vlaganja amandmajev (sprememb in dopolnitev) do glasovanja in razglasitve zakona oziroma do drugih vrst končanja zakonodajnega postopka.

Državni zbor sprejema zakone, ki na novo urejajo posamezna družbena področja, lahko pa s sprejetjem novele že veljavnega zakona spremeni ali dopolni ureditev z zakonom že urejenih družbenih razmerij. Zakonodajni postopek urejata Ustava Republike Slovenije in Poslovnik Državnega zbora.  Kot zakonodajno telo sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s Poslovnikom državnega zbora drugače določeno.

Zakon lahko predlaga vlada, poslanec, državni svet ali najmanj 5.000 volivcev. Postopek je sestavljen iz predhodne obravnave in rednega zakonodajnega postopka, ki je sestavljen iz prve, druge in tretje obravnave.

Poslovnik določa tudi skrajšani postopek, po katerem se obravnava predlog zakona v primerih, ko gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona,
– prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih posameznih določb,
– manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali s pravom Evropske unije,
– spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred ustavnim sodiščem oziroma z odločbo ustavnega sodišča.

Poslovnik določa tudi nujni postopek za sprejem zakona, po katerem se obravnava predlog zakona kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.

V poslovniku je določen tudi postopek podajanja mnenj in soglasij lokalnih skupnosti v zakonodajnem postopku in na kakšen način se opravlja ponovno odločanje o zakonu v primerih, ko državni svet zahteva ponovno glasovanje o zakonu.

Poslovnik pa določa tudi postopek za sprejem avtentične razlage zakona, prečiščenih besedil in postopek s predlogi zakonov po izteku mandatne dobe državnega zbora.

Vir: www.dz-rs.si, www.e-uprava.gov.si