Sedem let življenja in več z ZFPPIPP

Objavljeno: 28. 10. 2015

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) z zakonsko natančno opredeljenimi pojmi in ureditvijo, s katero se srečujemo pri poslovanju in veliko tudi nasploh (finančno poslovanje družb, insolventnost, postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek prisilne likvidacije, izbris …), je bil sprejet konec leta 2007.

Temeljni insolvenčni zakon, s katerim sta bila med drugim razveljavljena prejšnja dva zakona na tem področju, Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in Zakon o finančnem poslovanju podjetij, je začel veljati v začetku leta 2008, uporabljati pa se je začel deloma prav tako na začetku leta oziroma, v nekaterih delih, 1. oktobra 2008.

Zakonsko besedilo s 500 členi v osnovi je po sprejetju šestih novel in z razveljavljenimi zakonskimi določbami po ZPUOOD, Zakonu o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb, do danes precej predrugačeno.

Zakonske novele, od ZFPPIPP-A v letu 2009 do ZFPPIPP-F konec leta 2013, so prinesle različne spremembe in dopolnitve, novosti pa so bile včasih bolj in drugič manj obsežne. Poleg ZFPPIPP-C iz leta 2010 sta bili zajetni zlasti zadnji dve noveli, obe sprejeti v letu 2013, z njima pa so bili v insolvenčni zakonodaji med različnimi drugimi spremembami uveljavljeni tudi novi postopki (npr. postopek poenostavljene prisilne poravnave), različni novi instituti v okviru stečajnega postopka ipd.

Za hitro in priročno rabo je neuradno prečiščeno besedilo zakona izšlo v knjižni izdaji, v kateri je uporabnikom poleg skrbno prečiščene različice veljavnega zakonskega besedila v pomoč tudi kazalo na začetku knjige. V njem je členom zakona v strnjeni obliki mogoče slediti tudi v okviru pregledno urejenih naslovov posameznih poglavij, oddelkov in pododdelkov ZFPPIPP.

Vir: Uradni list RS

AAA Zlata odličnost