Napovedujemo: Veliki gradbenopravni priročnik

Objavljeno: 8. 10. 2018

Veliki gradbenopravni priročnik na enem mestu združuje teorijo in prakso gradbenega prava, podkrepljeno z nasveti avtoric z dolgoletnimi izkušnjami. Priročnik je namenjen investitorjem, izvajalcem, projektantom in nadzornikom, ki pogosto potrebujejo pravilen odgovor že na samem gradbišču.

Z naslavljanjem tudi najtežjih izzivov s področja gradbenih predpisov, bo priročnik nepogrešljiv za vse, ki se srečujejo z vprašanji izvajanja gradbenih pogodb, pogodb o projektiranju in pogodb o nadzoru.

Gradbeno pravo je skupek številnih pravnih predpisov, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo ter jih izdatno dopolnjuje še sodna praksa. Krovna zakonodaja se je v letu 2018 izdatno spremenila, s čimer so spremembe posegle v ustaljen način delovanja subjektov na tem področju. Nekateri predpisi, kot so denimo Posebne gradbene uzance, pa že desetletja ostajajo nespremenjeni, a kljub temu se v praksi pogosto zdi, da nas ne glede na to, kako dolgo že delujemo na področju gradbeništva, vedno nekaj preseneti. V letošnjem letu bo pri založbi Uradni list RS izšla težko pričakovana publikacija z naslovom Veliki gradbenopravni priročnik, Pravna teorija in praksa za investitorje, izvajalce, projektante in nadzornike z dodatkom Posebnih gradbenih uzanc.

Veliki gradbenopravni priročnik je plod večletnega dela treh odvetnic, specialistk za gradbeno pravo, ki se v svojem poklicnem življenju na ravni pravne teorije in prakse srečujejo s praktičnimi vprašanji izvajanja gradbenih pogodb, pogodb o projektiranju in pogodb o nadzoru. Avtorice priročnika, Mojca Furlan, mag. Vesna Sodja in mag. Maja Koršič Potočnik, so se v preteklih letih ukvarjale z nekaterimi najtežjimi pravnimi vprašanji na področju gradbenega prava, ki jih je bilo treba reševati že na gradbiščih, nemalokrat pa so svoj epilog dobila na sodišču. Gradbeništvo namreč ni samo dejavnost v tehničnem in ekonomskem pogledu. Za uspešno in kakovostno izvedbo vseh faz gradbenih procesov je poznavanje zakonodaje in pravnih institutov na zadevnem področju ključnega pomena.

 Veliki gradbenopravni priročnik na enem mestu združuje teorijo in prakso gradbenega prava, podkrepljeno z nasveti avtoric, ki temeljijo na njihovi bogati poslovni praksi. Udeleženci in vsi sodelujoči v procesu gradnje lahko v 29 skrbno vsebinsko razdelanih poglavjih najdejo izčrpno razlago posameznih tematik.

Kaj je vsebina gradbene pogodbe, kakšne so posledice, če se napaka v projektu pokaže pred gradnjo, kakšna je vsebina gradbenega dovoljenja, kakšne so predpostavke za uresničitev pravice do pogodbene kazni, so zgolj nekatera od številnih vprašanj, ki so si jih avtorice zastavile ob pisanju priročnika. Priročnik je zasnovan tako, da podaja konkretne, praktične odgovore na vprašanja, s katerimi se udeleženci gradnje najpogosteje srečujejo pri opravljanju svojega dela. Podpoglavja priročnika so osnovana v obliki vprašanj, da bralci lažje in hitreje najdejo odgovore, ki jih potrebujejo.

Za dosego temeljnega namena in želje naročnika po gradbi, ki je zgrajena v skladu z njegovimi željami ter hkrati skladno s pravili stroke in pravnimi predpisi, je treba v začetnih fazah oblikovati dobre pogodbe, projektno dokumentacijo in pridobiti vsa potrebna dovoljenja. V prvem delu priročnika avtorice podrobno obravnavajo vprašanja o oblikovanju in sklenitvi gradbene pogodbe, ki predstavlja začetno, a ključno fazo v gradbenem procesu, ter temeljito razdelajo vprašanja o projektni dokumentaciji, katere namen je pridobiti predodločbe, pogoje in mnenja ter druga dovoljenja za uspešno izvedbo gradnje in naposled uporabo objekta. Bralcem priročnika avtorice nudijo jasno, razumljivo in pregledno razlago predpisov v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki predstavlja odločbo, s katero se investitorju ali investitorki dovoljuje gradnja. Podrobno opisani pogoji, potek postopkov z navedbo sodne prakse upravnih sodišč in predstavljena vsebina gradbenega dovoljenja omogočajo naročnikom, investitorjem in posameznikom iskanje odgovorov na vprašanja, s katerimi se srečujejo v začetnih fazah pridobitve potrebnih dovoljenj za gradnjo.

Ključnega in osrednjega pomena za uspešno poslovanje in ne nazadnje tudi uspešno izvedbo gradnje je definiranje pravic in obveznosti pogodbenih strank, ki se določijo v gradbeni pogodbi, s katero se izvajalec zaveže, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zaveže za opravljeni posel plačati določeno ceno. Sestavine gradbene pogodbe so določene v Posebnih gradbenih uzancah, priročnik pa združuje možne elemente gradbenih pogodb in opredelitev posameznih pojmov, ki se v praksi pogosto kažejo kot dvoumni. Priročnik se nadalje z enako jasnostjo in preglednostjo loteva tudi analize pogodbe o projektiranju in vloge nadzora.

Priročnik obravnava tudi široko paleto vprašanj na področju zavarovanj in odgovornosti za škodo. Varovanje pred finančnimi izgubami zaradi nepričakovanih izgub ali škode na premoženju ali odgovornosti je mogoče nadomestiti z ustreznimi zavarovanji, zato so avtorice predstavile, kakšna zavarovanja pridejo v poštev pri gradnji. V povezavi s tem so vključile pregled odgovornosti za škodo z različnimi možnostmi in situacijami, v katerih se lahko znajdejo tako naročnik kot tudi izvajalec in podizvajalci, s primeri iz sodne prakse pa so bralcem omogočile vpogled v praktičen vidik reševanja primerov.

Vsi udeleženci gradbenih procesov, ki so nosilci pravic in obveznosti iz gradbenih pogodb in se znajdejo pred vprašanjem, kako zaračunavati izvedena dela oziroma kako izvesti plačila za izvedena dela, lahko v Velikem gradbenopravnem priročniku najdejo praktične podatke o ureditvi plačil, ki predstavljajo osnovno pogodbeno dolžnost naročnika po gradbeni pogodbi. Kakšne so razlike med računom in začasnimi situacijami, kakšna je narava začasnih situacij v odnosu do računa in končnih situacij ter kako so le-te sestavljene, je predstavljeno v samostojnem poglavju priročnika. V zvezi s tem je natančno pojasnjena tudi razlika med končno situacijo in končnim obračunom. Slednji namreč za razliko od končne situacije predstavlja dvostransko ureditev in razrešitev vseh nerešenih vprašanj med pogodbenimi strankami ter ureditev vseh medsebojnih pravic in obveznosti. V nadaljevanju so obravnavani tudi možni načini plačila in pomen zadržanih sredstev.

Nevarnosti zaradi neplačil oziroma neizpolnitve pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih se lahko udeleženci izognejo ali zavarujejo s finančnimi zavarovanji, saj ta predstavljajo zavarovanje pred tveganji neizpolnitve dogovorjenih pogodbenih obveznosti. Avtorice ugotavljajo, da se finančna zavarovanja uporabljajo predvsem v pravu javnih naročil, v pogodbenih razmerjih z zasebnimi investitorji pa niso tako pogosta, vendar ni nobenih zadržkov, da se ne bi uporabila tudi v pogodbi z zasebnim naročnikom. Bralci lahko v priročniku najdejo skrbno vsebinsko razdelane vrste finančnih zavarovanj in pojasnila, kdaj ter v kolikšnem znesku jih je mogoče unovčiti. V tem delu priročnika so avtorice podale tudi obsežna pojasnila v zvezi z nepravilnimi izpolnitvami in uveljavljanjem stvarnih napak, jamčevalnih zahtevkov, garancij in uveljavljanjem pogodbenih kazni.

Naslednji obsežni del priročnika je namenjen pravnemu temelju gradbenih procesov, tj. gradbeni pogodbi, ki se zaradi njene dispozitivnosti ob soglasju pogodbenih strank lahko tudi spreminja. Odgovore na vprašanja, kdaj je gradbeno pogodbo mogoče spreminjati ter na kašen način in katere omejitve je treba upoštevati ter tudi kako rešiti spore, ki izhajajo iz zadevnega razmerja, lahko bralci najdejo v sklepnem delu priročnika.

Posebno dodano vrednost priročniku dajejo Posebne gradbene uzance, ki so dodane priročniku in ki urejajo razmerja in predstavljajo podrobna pravila ožjega poslovnega kroga, saj določneje urejajo vprašanja s področja gradbenega prava ter visoko abstraktnim pravnim pravilom dajejo konkretnejši pomen in vsebino. Avtorice so vsebino Posebnih gradbenih uzanc vključile že pri obravnavi posameznih tematskih vprašanj, zadnje poglavje pa ponuja strnjen pregled tega predpisa.

Veliki gradbenopravni priročnik na razumljiv način predstavi in razloži splošne institute gradbenega prava ter vsem udeležencem v gradbenih procesih ponudi podroben pregled pravnega vidika posameznih gradbenih faz od začetka gradnje do uporabe objekta.

Zagotovite si svoj izvod

Avtorica: Vanja Jotanović, odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

 

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti