Katere spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila so dovoljene in kakšne so posledice nedovoljenih sprememb?

Objavljeno: 14. 3. 2019

Pogodba o izvedbi javnega naročila ni klasična obligacijskopravna pogodba, saj pogodbeni stranki nista povsem svobodni in avtonomni, ampak zanju velja poseben režim javnonaročniških pravil. Številni naročniki se zato v praksi srečujejo s problematiko sklepanja aneksov k pogodbi o izvedbi javnega naročila, zlasti z dilemo, ali so aneksi dovoljeni in v kolikšnem obsegu. Tako kot postopek javnega naročanja so sedaj tudi (ne)dovoljene spremembe pogodbe uzakonjene v ZJN-3. Sprememba pogodbe v času njene sklenitve ali izvajanja ni prepovedana, vendar pa mora naročnik v primeru določenih (bistvenih) sprememb izvesti nov postopek javnega naročanja. Če naročnik navedena pravila krši ali opusti v zvezi s tem določene obveznosti, pa zanj in za njegove odgovorne osebe lahko nastanejo različne posledice.

Na seminarju Kako se izogniti negativnim posledicam drobljenja javnih naročil bodo predstavljena zakonska pravila (ne)dovoljenih sprememb iz 95. člena ZJN-3 in s tem povezane možnosti oziroma obveznosti naročnikov. Udeleženci se bodo seznanili tudi z možnimi civilnopravnimi in kazenskopravnimi posledicami kršitev navedenih pravil, pri čemer bo poudarek na prekrškovni odgovornosti s predstavitvijo postopka, sankcij in konkretnih primerov iz prakse.

 Vir: mag. Zlata Jerman, vodja oddelka za prekrškovne zadeve pri Državni revizijski komisiji

AAA Zlata odličnost
|