Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1759. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1760. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

1758. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1H)
1761. Deklaracija o spominu na množičen poboj z lakoto – genocid v Ukrajini (DeSMPL)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1821. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije
1822. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina
1823. Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
1824. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Sklepi

1825. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
1826. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

MINISTRSTVA

1762. Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva
1763. Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo ugotavljanje istovetnosti stranke na podlagi biometričnih značilnosti
1764. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1765. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
1766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode

USTAVNO SODIŠČE

1767. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

SODNI SVET

1768. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča RS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1769. Sklep o naložbah v nepremičnine in nepremičninske namenske družbe ter dodatnih likvidnih sredstvih nepremičninske investicijske družbe
1770. Sklep o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati posojila specialnega investicijskega sklada, pogojih in merilih, ki jih mora izpolnjevati specialni investicijski sklad z naložbeno politiko posojil in upravljavec takšnega specialnega investicijskega sklada
1771. Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II
1772. Poročilo o gibanju plač za marec 2023
1773. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1774. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti

OBČINE

Bovec

1775. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec – Spremembe in dopolnitve
1776. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Celje

1777. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje zahod – območje DPZ-5-1
1778. Odlok o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
1779. Sklep št. 2/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
1780. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje

Cerkno

1781. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1782. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Dobje

1783. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2022

Dol pri Ljubljani

1784. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani
1785. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani
1786. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022
1787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani
1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za MP 11/1 – Dolsko
1789. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Hodoš

1790. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Hodoš
1791. Sklep o višini cene programa otroškega vrtca v Občini Hodoš
1792. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Hodoš

Ig

1793. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez predhodne spremembe namenske rabe za območji VR-1 in VR-4 v Občini Ig
1794. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni v Vrtcu Ig

Ilirska Bistrica

1795. Navodilo za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v organih upravljanja javnih zavodov

Kranjska Gora

1796. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora

Postojna

1797. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna

Ribnica

1798. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Ribnica

Sevnica

1799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 8)
1800. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1801. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1802. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

1818. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Šempeter-Vrtojba

1803. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba
1804. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Šmarje pri Jelšah

1805. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
1806. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah
1807. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3445 v naselju Močle (parc. št. 610/1 in 613/1, k.o. 1187 – Vrh)

Trebnje

1819. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje

Tržič

1808. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023

Velike Lašče

1809. Odlok o dopolnitvi Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče
1810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče
1811. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Občini Velike Lašče
1812. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Velike Lašče
1813. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin
1814. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče
1815. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče
1816. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žirovnica

1820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023

Žužemberk

1817. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjskega dela na Dvoru ter o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo središče Dvora – sever

POPRAVKI

1827. Popravek Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti