Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023

Kazalo

1821. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, stran 5099.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 in 49/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije 
1. člen 
V Uredbi o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Uradni list RS, št. 4/23) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode, pogoje in merila za upravičenost do nadomestila in drugega ukrepa, organ, ki nadomestila izplačuje, vir sredstev, način izplačila primernega nadomestila oziroma izvedbe drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane dobaviteljem električne energije zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije v letu 2023, in sicer zaradi:
– uredbe, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce (v nadaljnjem besedilu: Uredba o določitvi cen),
– uredbe, ki določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: Uredba MSP),
– uredbe, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialnovarstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (v nadaljnjem besedilu: Uredba o zavodih) in
– uredbe, ki določa mehanizem oblikovanja najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije za poslovne odjemalce (v nadaljnjem besedilu: Uredba PO).«.
2. člen 
V 3. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Elektrooperater operaterju trga do 17. delovnega dne v mesecu za pretekla dva meseca po elektronski pošti posreduje:
– dvomesečno dobavljeno količino električne energije (v MWh) za vsak regulirani segment odjemalcev, za vsakega dobavitelja, ločeno na visoko, nizko in enotno tarifo,
– podatke o proizvodnji dobavitelja in z njim povezanih družb (količine proizvedene električne energije),
– podatke o proizvodnji proizvajalcev, s katerimi ima dobavitelj sklenjeno odprto pogodbo (količine proizvedene električne energije),
– podatke za izračun Creg za posameznega dobavitelja za pretekla dva meseca,
– druge podatke, ki bi jih operater trga potreboval za izvedbo nalog po tej uredbi, na zahtevo operaterja trga.«.
3. člen 
V 4. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Dobavitelj električne energije je na podlagi opravljenih dobav po Uredbi o določitvi cen v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, po Uredbi MSP (za dobavljene količine iz prvega ali drugega odstavka 4. člena Uredbe MSP) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 in Uredbi o zavodih v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 upravičen do dvomesečnega nadomestila, ki se izračuna kot zmnožek v obravnavanem obdobju med dobavljeno količino električne energije reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe in razliko med povprečno nabavno ceno električne energije, potrebne za dobavo reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe (neposredno povezano z dobavo električne energije in izraženo v EUR/MWh), in regulirano drobnoprodajno ceno reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe (izraženo v EUR/MWh), pri čemer se v skladu s to uredbo upošteva tudi strošek dobavitelja električne energije. Pri cenah oziroma vrednostih se ne upošteva DDV, nadomestilo pa se izračuna v skladu s spodnjo enačbo:
N = Q x (CEE – Creg + Cdob),
kjer pomeni:
N = 
dvomesečno nadomestilo (v EUR), ki se izplača le, če je vrednost pozitivna; 
Q = 
dvomesečna dobavljena količina električne energije (v MWh) reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe. V primeru nemerjenih odjemalcev se realizirani odjem (in s tem tudi realizirana dobava dobavitelja) teh odjemalcev s strani elektrooperaterja določi na podlagi fakturiranih količin;
CEE =
nabavna cena (v EUR/MWh), ki se izračuna tako, da se vsota vseh nabavnih stroškov, neposredno potrebnih za dobavo energije Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe v določenem dvomesečju, deli s količino v ta namen kupljene energije. Nabavni stroški zajemajo vse nakupne in prodajne posle z električno energijo dobavitelja (terminske in spot posle, posle po odprtih pogodbah s proizvajalci, posle za zakup čezmejnih prenosnih kapacitet) za dobavo energije Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe, pri čemer se pri določitvi postavke CEE upoštevajo omejitve, določene v drugem odstavku tega člena. Nabavni stroški ne zajemajo stroškov bilančnih odstopanj dobavitelja in ostalih stroškov dobavitelja, ki niso neposredno povezani s stroškom nakupa električne energije (marža, zaposleni, poštni stroški, licence …);
Creg =
regulirana drobnoprodajna cena (v EUR/MWh) reguliranega segmenta odjemalcev iz posamezne uredbe, ki se izračuna tako, da se znesek, ki je bil za to energijo zaračunan odjemalcem, deli z vsoto dobavljene energije za vse tri tarife in za vse regulirane segmente odjemalcev. Za dobave po Uredbi o določitvi cen se znesku, ki je bil zaračunan odjemalcem po Uredbi o določitvi cen, prištejejo še fiksni stroški poslovanja zaračunani na podlagi 16. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21), ki jih dobavitelji ločeno izkažejo v obrazcu iz 5. člena te uredbe;
Cdob =
strošek dobavitelja, ki znaša 10 EUR/MWh (brez DDV) za dobave na podlagi Uredbe o določitvi cen, Uredbe MSP in Uredbe o zavodih.
(2) Pri določitvi postavke CEE se upoštevajo naslednje omejitve:
1. dobavitelj si je dolžan kot skrben gospodar ves čas prizadevati, da za potrebe dobave reguliranim segmentom odjemalcev zakupi električno energijo (v nadaljnjem besedilu: zapre pozicijo) po najnižjih možnih tržnih cenah glede na v trenutku zapiranja pozicije znan in planiran profil odjema reguliranih segmentov odjemalcev (v nadaljnjem besedilu: planiran profil odjema);
2. za potrebe dobave električne energije od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023 na podlagi Uredbe o določitvi cen, za potrebe dobave električne energije od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023 na podlagi Uredbe MSP (za dobavljene količine iz prvega ali drugega odstavka 4. člena Uredbe MSP) ter za potrebe dobave električne energije od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023 na podlagi Uredbe o zavodih, se pri določitvi postavke CEE upoštevajo vsi posli dobavitelja za izvedbo dobave energije Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe v dvomesečju, za katerega dobavitelj uveljavlja nadomestilo (terminski in spot posli), ne glede na produkt, vključno z nakupnimi posli, pri katerih dobavitelj odkupuje električno energijo od proizvajalcev po odprtih pogodbah o odkupu, pri čemer povprečna utežena nabavna cena CEE ne sme presegati 450 EUR/MWh. Ta omejitev se ne uporablja v primeru povečanega odjema, če dobavitelj uspe dokazati, da iz objektivnih razlogov, to je povečanega obsega odjemalcev za vsaj 7 % priključne moči glede na stanje na dan 31. decembra 2022, ki je nastopilo tako, da dobavitelj, čeprav je ravnal skrbno, tega kot skrben gospodar ni mogel oziroma ni uspel zapreti oziroma ni mogel predvideti takšnega obsega odjema zaradi spremembe odjema glede na planiran profil odjema ali prihod novih odjemalcev. V tem primeru se priznajo cene sklenjenih terminskih poslov in cene sklenjenih spot poslov, vendar le, če je dobavitelj te posle sklenil s skrbnostjo dobrega gospodarja;
3. interni posli za potrebe izračuna finančnega nadomestila po prvem odstavku tega člena, ki jih dobavitelji predložijo v izračun postavke CEE, morajo odražati tržne cene v trenutku sklenitve takšnega posla. Kot tržna cena se upošteva cena primerljivih in zadostno likvidnih terminskih produktov, s katerimi se običajno trguje na borzah. Dobavitelj mora navedeno izkazati v vlogi.
(3) Dobavitelj električne energije je po Uredbi PO na podlagi opravljenih dobav v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, ki izhajajo iz pogodb o dobavi v letu 2023 in iz poslov, ki se sklepajo na podlagi obstoječih pogodb o dobavi, s katerimi se pogodbeni stranki dogovorita o celotnih ali delnih količinah za dobave v letu 2023, sklenjenih v obdobju od vključno 30. novembra 2022 do vključno 31. decembra 2022, upravičen do dvomesečnega nadomestila. Dvomesečno nadomestilo se izračuna kot zmnožek med dvomesečno dobavljeno količino električne energije vsem reguliranim segmentom odjemalcev, za katere velja Uredba PO (za dobavljene količine iz prvega ali drugega odstavka 5. člena Uredbe PO), ter razliko med povprečno dvomesečno nabavno ceno električne energije reguliranim segmentom odjemalcev, za katere velja Uredba PO, potrebnim za dobavo tem odjemalcem (neposredno povezanim z dobavo električne energije in izraženim v EUR/MWh) in ceno, po kateri je dobavitelj dobavljal električno energijo tem odjemalcem, vendar le pod pogojem, da je upošteval mehanizem oblikovanja drobnoprodajne cene iz Uredbe PO (izraženo v EUR/MWh). Dvomesečno nadomestilo se izračuna na podlagi enake formule, kot je navedena v prvem odstavku tega člena, pri čemer velja naslednje:
– (CEE – Creg) znaša največ 25 EUR/MWh (brez DDV),
– postavka Cdob je nič (je upoštevana že pri izračunu Creg),
– upošteva se 3. točka drugega odstavka tega člena.«.
4. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dobavitelji električne energije na dvomesečni ravni do 20. delovnega dne v mesecu, ki sledi zadnjemu mesecu dobave iz zahtevka, glede katerega veljajo regulirane maloprodajne cene, pri operaterju trga vložijo zahtevo za izplačilo nadomestila. Na zahtevo operaterja trga morajo dobavitelji električne energije v roku desetih delovnih dni predložiti dodatna zahtevana dokazila oziroma vlogo dopolniti, v nasprotnem primeru se šteje, da dobavitelj električne energije ni uspel dokazati višine zahtevanega nadomestila in da do nadomestila ni upravičen«.
5. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku črta beseda »mesečnega«.
6. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku besedilo »31. avgusta 2023« nadomesti z besedilom »31. decembra 2023«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Elektrooperater prvič pošlje operaterju trga podatke v skladu s spremenjenim šestim odstavkom 3. člena uredbe v mesecu septembru 2023. Postavka Creg v skladu s spremenjenim 4. členom uredbe se uporablja za dobave električne energije od vključno 1. junija 2023 dalje.
8. člen 
Ta uredba začne veljati 1. junija 2023.
Št. 00704-213/2023
Ljubljana, dne 25. maja 2023
EVA 2023-2570-0039
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti