Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023

Kazalo

1822. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina, stran 5100.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 in 49/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina 
1. člen 
V Uredbi o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 4/23) se v 1. členu v prvem odstavku prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– uredbe, ki določa cene zemeljskega plina iz plinskega sistema (v nadaljnjem besedilu: Uredba o določitvi cen) in
– uredbe, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialnovarstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (v nadaljnjem besedilu: Uredba OJP).«.
2. člen 
V 3. členu se v tretjem odstavku besedilo »do 12. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec« nadomesti z besedilom »do 17. delovnega dne v mesecu za pretekla dva meseca«.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku:
– besedilo »31. avgusta 2023« nadomesti z besedilom »31. decembra 2023«,
– beseda »mesečno« v različnem sklonu nadomesti z besedo »dvomesečno« v ustreznem sklonu,
– beseda »mesecu« nadomesti z besedo »dvomesečju«,
– pod pomenom parametra Creg se doda nov stavek, ki se glasi: »Za dobave po Uredbi o določitvi cen se znesku, ki je bil zaračunan odjemalcem po Uredbi o določitvi cen, prištejejo še pavšalni stroški poslovanja zaračunani na podlagi 13. in 15. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22), ki jih dobavitelji ločeno izkažejo v obrazcu iz 5. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se besedilo »31. avgusta 2023« nadomesti z besedilom »31. decembra 2023«, beseda »mesecu« pa se nadomesti z besedo »dvomesečju«.
4. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dobavitelji na dvomesečni ravni do 20. delovnega dne v mesecu, ki sledi zadnjemu mesecu dobave iz zahtevka, glede katerega veljajo regulirane drobnoprodajne cene, operaterju trga vložijo zahtevo za izplačilo nadomestila. Na zahtevo operaterja trga morajo dobavitelji v roku desetih delovnih dni predložiti dodatna zahtevana dokazila oziroma vlogo dopolniti, v nasprotnem primeru se šteje, da dobavitelj ni uspel dokazati višine zahtevanega nadomestila in da do nadomestila ni upravičen.«.
5. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku črtata besedi »mesečnega« in »mesečno«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Operater prenosnega sistema prvič pošlje operaterju trga podatke v skladu s spremenjenim tretjim odstavkom 3. člena uredbe v mesecu septembru 2023. Postavka Creg v skladu s spremenjenim 4. členom uredbe se uporablja za dobave zemeljskega plina od vključno 1. junija 2023 dalje.
7. člen 
Ta uredba začne veljati 1. junija 2023.
Št. 00704-215/2023
Ljubljana, dne 25. maja 2023
EVA 2023-2570-0040
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti