Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2023 z dne 19. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2023 z dne 19. 5. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1750. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije
1751. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti

Odloki

1752. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo
1753. Odlok o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava
1754. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Drugi akti

1755. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

MINISTRSTVA

1701. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega rinopneumonitisa kopitarjev (Rhinopneumonitis equi)
1702. Pravilnik o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja in ravnanja z živalskimi trupli kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

USTAVNO SODIŠČE

1703. Odločba o ugotovitvi, da je deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

1704. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1705. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1706. Splošni akt o razčlenjenem računu
1707. Splošni akt o vsebini in obliki vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja
1708. Operativno-tehnična zahteva za opredelitev primernosti »zrakoplovov iz Priloge I Uredbe 2018/1139/EU« za uporabo v organizacijah za usposabljanje
1709. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1710. Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
1711. Aneks št. 17 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Borovnica

1712. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2022
1713. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2023 – rebalans
1714. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Borovnica
1715. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
1716. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča

Brezovica

1717. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

Cerkno

1718. Odlok o spremembah in dopolnitvah 08 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno
1747. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023

Dobrova-Polhov Gradec

1719. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Polhograjska graščina v plačni razred

Dravograd

1720. Sklep o uvrstitvi ravnateljice VVZ Vrtec Dravograd v plačni razred

Grosuplje

1721. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje/TOC III

Kostanjevica na Krki

1722. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Krško

1723. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Krško

Metlika

1724. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Moravske Toplice

1725. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2022
1726. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Moravske Toplice
1727. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice
1728. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1729. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
1730. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Piran

1731. Sklep o sprejemu Cenika pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož
1732. Sklep o potrditvi cene javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
1733. Sklep o potrditvi predlogov cen posameznih storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
1734. Sklep o podelitvi pooblastila za izdajo soglasij o redni delovni uspešnosti direktorjev/ravnateljev javnih zavodov

Ribnica

1748. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica št. 1 za leto 2023

Sevnica

1735. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve

Sežana

1736. Odlok o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu v Občini Sežana
1737. Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sežana
1738. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Sežana
1739. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2023
1740. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenske Konjice

1741. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1175/6 in 1175/7 obe k.o. 1107 Tepanje
1742. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1323/4 k.o. Žiče
1743. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1387/5, 1387/8, 1387/9, 1387/12, 1387/13 vse k.o. 1118 Lipoglav

Tolmin

1749. Razpis naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin

Žalec

1744. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter

Žužemberk

1745. Dopolnitev Statuta Občine Žužemberk
1746. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

POPRAVKI

1756. Popravek Sklepa o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
1757. Tehnični popravek Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Piran

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti