Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2023 z dne 19. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2023 z dne 19. 5. 2023

Kazalo

1710. Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 4976.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
– Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
sklepata
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/00 in dalje)
1. člen 
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se 55. in 56. člen spremenita tako, da glasita:
»55. člen 
Drugi osebni prejemki 
1. Regres za letni dopust
(1) Regres za letni dopust pripada delavcu enkrat letno. Višina regresa se določi v tarifni prilogi te pogodbe.
(2) Pravica do izplačila regresa za letni dopust je vezana na pravico do izrabe letnega dopusta.
2. Jubilejne nagrade
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada za posamezen delovni jubilej pri zadnjem delodajalcu v višini:
– za 10 let v višini 500,00 EUR,
– za 20 let v višini 750,00 EUR,
– za 30 let v višini 1.000,00 EUR,
– za 40 let v višini 1.250,00 EUR.
(2) Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilejne nagrade. V delovno dobo pri zadnjem delodajalcu se šteje delovna doba:
– pri zadnjem delodajalcu,
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca,
– pri delodajalcih, ki so kapitalsko povezani z večinskim deležem,
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcu, od katerega so bili prevzeti.
(3) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po dopolnitvi pogojev iz te točke.
3. Odpravnina ob upokojitvi
(1) Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.
(2) Delavec ni upravičen do odpravnine, če je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je znesek za dokup delovne dobe nižji od zneska odpravnine.
4. Solidarnostne pomoči
(1) V primeru smrti delavca pripada družini delavca solidarnostna pomoč v višini 5.000 EUR, ob smrti delavčevega ožjega družinskega člana, če ga je delavec vzdrževal, oziroma v primeru elementarnih nesreč ali požara, ki prizadene delavca, pa solidarnostna pomoč v višini 2.000 EUR.
(2) Solidarnostne pomoči v ostalih primerih se lahko določijo v kolektivnih pogodbah delodajalcev.
(3) Ožji družinski člani so zakonec, otroci (zakonski in izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
56. člen 
Povračila stroškov v zvezi z delom 
1. Prehrana med delom
(1) Delavcem se zagotovi povračilo stroškov za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu. Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi delavci, ki delajo najmanj s polovičnim delovnim časom, učenci, vajenci in študentje na praksi.
(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi na dan in je določen v tarifni prilogi. Delavec, ki dela 10 ur in več, je za vsako uro dela nad osem ur upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane v skladu s tarifno prilogo.
2. Prevoz na delo in z dela
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela, če je razdalja od kraja bivališča do mesta opravljanja dela, 1 km ali več.
(2) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.
(3) Delavec je upravičen do povračila stroška lastnega prevoza, če ni možnosti javnega prevoza.
(4) Višina povračila stroška prevoza na delo in z dela je določena v tarifni prilogi.
3. Službena potovanja
(1) Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov za prenočišče in povračilo stroškov za prevoz.
(2) Do povračila stroškov na službenem potovanju so upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje, in sicer pod enakimi pogoji in v višini, ki je določena v tarifni prilogi.
(3) Delavcu se na službenem potovanju v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu s predpisi, ki veljajo za državne organe.
4. Terenski dodatek
(1) Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če delajo izven kraja, kjer je sedež delodajalca, in izven kraja, kjer je stalno ali začasno prebivališče delavca, ter če sta na terenu organizirana prehrana in prenočišče.
(2) Terenski dodatek, povračilo stroškov na službeni poti in dodatek za ločeno življenje se med sabo izključujejo.
5. Nadomestilo za ločeno življenje
(1) Nadomestilo za ločeno življenje se izplačuje delavcu, ki je začasno razporejen na delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine.
(2) Višino nadomestila določa tarifna priloga.
(3) Delavec ni upravičen do tega nadomestila, če odkloni primerno družinsko stanovanje ali če se je vselil v družinsko stanovanje, družine pa ni preselil.«
2. člen 
Druge določbe Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2023 dalje.
Ljubljana, dne 6. aprila 2023
Gospodarska zbornica – 
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
predsednik UO 
Janez Miš 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat časopisno-informativne, založniške 
in knjigotrške dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Mojca Kohek 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 9. 5. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/38 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 12/16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti