Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1345. Sklep o imenovanju generalnega državnega tožilca
1346. Sklep o razrešitvi člana sveta Agencije za energijo
1347. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za energijo
1348. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1349. Sklep o imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1443. Uredba o spremembah Uredbe o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Sklepi

1444. Sklep o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
1445. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2022

MINISTRSTVA

1350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
1351. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
1352. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
1353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
1354. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o načinu izračuna višine povračila sredstev zaradi prilagoditve izvajanja programa zdravstvene dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

1355. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1356. Odločba o ugotovitvi, da 3. in 4. člen Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže nista v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1357. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov

SODNI SVET

1358. Odločba o prenehanju sodniške službe
1359. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1360. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 6003 – Novo mesto 2

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1361. Sklep o podrobnejših navodilih za vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij
1362. Splošni akt o posredovalnem postopku
1363. Splošni akt o spremljanju in nadzoru porabe storitev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1364. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

OBČINE

Ajdovščina

1365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina

Ankaran

1366. Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2023

Bovec

1434. Sklep o razpisu naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Žaga za volilno enoto 2 – Log Čezsoški

Brežice

1367. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno obrtno cono Jesenice, EUP JES-11 in EUP JES-12

Cerknica

1368. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2022

Črnomelj

1369. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2022
1370. Odlok o prometnem režimu na območju ob reki Kolpi
1371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
1372. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Črnomelj
1373. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj za leto 2023 in naprej
1374. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
1375. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina v plačni razred

Gorenja vas-Poljane

1376. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022
1377. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Gorenja vas - Poljane
1378. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina

Gornji Petrovci

1379. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2022
1380. Pravilnik o spremembi Pravnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci
1381. Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2023

Horjul

1382. Zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2022
1383. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Jesenice

1384. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2022
1385. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice

Kostanjevica na Krki

1386. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022

Kranjska Gora

1387. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora

Krško

1435. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne Občine Krško za leto 2023/II

Ljubno

1388. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2022
1389. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1390. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

1391. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Odranci

1392. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo Oskrba s pitno vodo za Občino Odranci za leto 2023
1393. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Odranci za javno službo odvajanje in čiščenje odpadnih voda za leto 2023
1394. Sklep o ekonomski ceni Vrtca Mavrica Odranci

Podčetrtek

1436. Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022
1437. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Podčetrtek
1438. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek
1439. Sklep o višini cen programov v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek

Puconci

1395. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Puconci – 1
1396. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2022
1397. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci-1
1398. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Radeče

1399. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2022

Ribnica

1400. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2022
1401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Ribnica

Rogaška Slatina

1402. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Športnega centra Rogaška Slatina

Semič

1403. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2022
1404. Odlok o predkupni pravici Občine Semič

Slovenj Gradec

1405. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
1406. Odlok o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec
1407. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«
1408. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 9.2)
1409. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.3)
1410. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra in prodaji nepremičnine: (št. 9.4)
1440. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje

Straža

1411. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2022
1441. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v 5. volilni enoti za enega člana Občinskega sveta Občine Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

1412. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2022
1413. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šmarje pri Jelšah

1414. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2022
1415. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

1416. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji
1417. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022

Štore

1418. Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2022
1419. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Tržič

1420. Zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2022
1421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Velike Lašče

1422. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022
1423. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN VP 25-1 Ločica – del«
1424. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1425. Pravilnik o sofinanciranju obnove objektov kulturne dediščine v Občini Velike Lašče
1426. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob
1427. Sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
1428. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in člana uredniškega odbora občinskega glasila Trobla
1429. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1430. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2023

Žalec

1442. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2022

Železniki

1431. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2022
1432. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe Vrtca Železniki
1433. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2023 za območje Občine Železniki in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2023 za območje Občine Železniki

POPRAVKI

1446. Popravek Uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti