Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, stran 3893.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena v zvezi s petim odstavkom 94. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) minister za okolje, podnebje in energijo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic 
1. člen 
V Pravilniku o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 30/18 in 158/20 – ZURE) se v 1. členu za besedilom »določa program usposabljanja« doda vejica in besedilo »vsebino dopolnilnega usposabljanja«.
2. člen 
V 2. členu se za besedo »strokovnjaka,« doda besedilo »in dopolnilno usposabljanje«.
3. člen 
V 3. členu se v 3. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. razpolaga z ustrezno informacijsko in telekomunikacijsko opremo za izvajanje usposabljanja na daljavo.«.
4. člen 
V 4. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogoj za uspešno opravljeno usposabljanje je opravljen preizkus znanja.«.
5. člen 
Za 4. členom se doda, nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(dopolnilno usposabljanje) 
(1) Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka se mora pri izvajalcu usposabljanja vsakih pet let po pridobitvi licence udeležiti dopolnilnega usposabljanja brez preizkusa znanja.
(2) Dopolnilno usposabljanje traja najmanj 4 ure in vključuje novosti na področjih iz priloge 1 tega pravilnika ter ugotovitve iz izvedenih izdelav energetskih izkaznic.
(3) Po udeležbi na dopolnilnem usposabljanju se izda potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju.
(4) Potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju se izda na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
6. člen 
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalec usposabljanja mora v roku osmih dni po zaključenem preizkusu znanja oziroma po izvedenem dopolnilnem usposabljanju ministrstvu posredovati zbirni seznam kandidatov, ki so opravili preizkus znanja oziroma seznam neodvisnih strokovnjakov, ki so se udeležili dopolnilnega usposabljanja.«.
7. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku črta besedilo », ki mora odločitev sprejeti v osmih dneh«.
8. člen 
V 17. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– datum in kraj rojstva,«, v šesti alineji pa se pika nadomesti s podpičjem in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– strokovni ali znanstveni naslov.«.
9. člen 
V 20. členu se črta besedilo »preklicu veljavnosti in«.
10. člen 
V 21. členu se v 1. točki besedilo »enotna matična številka občana« nadomesti z besedilom »datum in kraj rojstva«, besedilo »številka telefaksa,« pa se črta.
V 2. točki se v drugi alineji za besedilom »opravljenem usposabljanju« doda besedilo »in potrdila o opravljenem dopolnilnem usposabljanju«.
Tretja alineja se črta.
V četrti alineji, ki postane tretja alineja, se črta besedilo »preklicu in«.
11. člen 
V 22. členu se v drugem odstavku besedilo »prenehanju veljavnosti« nadomesti z besedo »odvzemu«.
V tretjem odstavku se besedilo »prenehanja veljavnosti« nadomesti z besedo »odvzema«.
12. člen 
V 24. členu se v drugem odstavku besedilo »prenehanjem veljavnosti« nadomesti z besedo »odvzemom«.
13. člen 
V prilogi 2 se besedilo »ministra za gospodarstvo« nadomesti z besedilom »ministra, pristojnega za energijo«.
14. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
15. člen 
V prilogi 4 se besedilo »MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO« nadomesti z besedilom »MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO«, besedilo »Energetskega zakona« pa se nadomesti z besedilom »Zakona o učinkoviti rabi energije«.
16. člen 
Za Prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-45/2023/18
Ljubljana, dne 9. marca 2023
EVA 2023-2570-0022
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti